SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

61.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 - 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12, 46,13 i 49/13) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA
BAKRA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2013. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programa nabave i programa pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Potpore za novorođenu djecu

2. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

3. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

4. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra:

1. Poboljšanje zdravstvenog standarda

2. Borba protiv ovisnosti

3. Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

4. Ostale pomoći udrugama i društvima

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Sredstva iz članka 3.točka 6. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz stavka 1. Ovog članka Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću i djeci s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću Bakar.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsk-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-11/08

Ur. broj: 2170-02-03/5-13-27

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program javnih potreba Grada Bakra   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr