SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

58.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH I OSTALIH POTREBA GRADA BAKRA U KULTURI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2014. godini sredstva u Proračunu Grada za 2014. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

.razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

.posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije: kazališne predstave, koncerti, recitali,

.izložbe, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«), očuvanje spomeničke baštine - zaštita i revitalizacija spomenika kulture (uređenje Kaštela,

.sakralnih objekata, sanacija Etno kuće Marohnić),

.ostale programe i potrebe koji su od interesa za Grad Bakar, nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Proračunom Grada za 2014. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih udruga kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Ured Grada, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda Grada, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-03/2-13-19

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program javnih i ostalih potreba Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr