SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

56.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09, 7/13) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro nekretnine označene kao:

-k.č. 6552/2 k.o. Krasica površine 34 čhv,

-k.č. 6554/6 k.o. Krasica površine 6 čhv.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bakra da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLlasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-26

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr