SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

49.

Na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Bakra, način njegova izvršavanja, opseg zaduživanja i jamstava Grada Bakra, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Bakra, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna Grada Bakra.

Članak 2.

Proračun Grada Bakra se donosi i izvršava u skladu s proračunskim načelima, i to: načelu jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun Grada Bakra sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška odnosno manjka prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

Račun financiranja sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa je dokument Grada Bakra sastavljen za trogodišnje razdoblje, a koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Bakra povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna,.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela, kao i upravnih tijela Grada Bakra, a iskazana su u Posebnom dijelu proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva proračuna osiguravaju se i proračunskim korisnicima kojima je Grad Bakar osnivač i to: ustanovi Dječjem vrtiću Bakar i ustanovi Gradska knjižnica Bakar kao nositeljima Glava unutar

Razdjela Ured Grada, te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni kao nositelji proračunskih sredstava.

Članak 5.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene i do visine koje su određene u Posebnom dijelu proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu proračuna ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Sredstva za pokroviteljstva i sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku proračunskih sredstava raspoređuje Gradonačelnik Grada Bakra ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu proračuna.

Sredstva osigurana u proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 6.

Ured Grada Bakra obvezan je u roku od 15 dana od donošenja proračuna izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima proračuna za 2014. godinu i o načinu i dinamici njihova korištenja.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar obvezni su Uredu Grada Bakra dostaviti svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim proračunom, a u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o odobrenim sredstvima.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Ured Grada Bakra izrađuje mjesečne planove svih očekivanih prihoda i rashoda proračuna, te temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Bakra izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Za planiranje i izvršavanje proračuna odgovoran je Gradonačelnik Grada Bakra.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama samo uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Bakra.

Ured Grada Bakra prati izvršenje proračuna i o tome izvješćuje Gradonačelnika Grada Bakra. Pročelnici upravnih tijela Grada Bakra i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje svoga dijela proračuna.

Odgovornost za izvršavanje proračuna u smislu stavka 4. ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, kao i za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Pročelnici upravnih tijela Grada Bakra i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 8.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Vođenje proračunskog računovodstva iz stavka 1. ovog članka obavlja Ured Grada Bakra, te izrađuje i podnosi njihove financijske izvještaje sukladno zakonu i zakonskim propisima.

Članak 9.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti.

O korištenju ostvarenog viška prihoda korisnika proračuna odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

U proračunu za 2014. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kn koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Bakra i o istome je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće Grada Bakra.

Članak 11.

Prihodi proračuna Grada Bakra ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su proračuna Grada Bakra i uplaćuju se na uplatni račun proračuna.

Članak 12.

Pogrešno uplaćeni prihodi u proračun Grada Bakra vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Odluku o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Ured Grada Bakra na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja ili po službenoj dužnosti.

Članak 13.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Bakra.

Članak 14.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela Grada Bakra, uz oznaku pozicije proračuna.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Postupak zaprimanja i kontrole knjigovodstvenih isprava regulira se Pravilnikom kojeg donosi Gradonačelnik Grada Bakra.

Članak 15.

Proračunski korisnici dužni su postupak nabavke roba i usluga, te izvođenje radova obavljati sukladno važećim zakonima i zakonskim propisima, a u visini sredstava utvrđenih u proračunu Grada Bakra.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 16.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se prema odluci Gradonačelnika Grada Bakra, oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa i dovodi u pitanje redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 17.

Gradonačelnik Grada Bakra odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Bakra u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2013. godini.

Ako je iznos iz stavka 1. ovog članka veći od 1.000.000,00 kuna, Gradonačelnik Grada Bakra odlučuje najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Bakra i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 1. ovoga članka odlučuje Gradsko vijeće Grada Bakra.

Članak 18.

Upravni odjeli Grada Bakra upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Bakra sukladno općim aktima Grada Bakra.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 19.

Gradonačelnik Grada Bakra utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 20.

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih mogu se isplaćivati u skladu s planiranim iznosima i prema odredbama važećih zakona i zakonskih propisa.

Članak 21.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra, sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, te ostalih tijela koja se financiraju iz sredstava proračuna  (Vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih i sl.), regulirani su posebnim odlukama Gradskog vijeća Grada Bakra.

Članak 22.

Instrumente osiguranja plaćanja - mjenice i zadužnice kojima se na teret proračuna stvaraju obveze Grada Bakra, izdaje Ured Grada Bakra, a potpisuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice i bankovne garancije, primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Uredu Grada Bakra, koji o istima vodi evidenciju.

Članak 23.

Ako tijekom 2014. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra izmjenama i dopunama proračuna.

Gradonačelnik Grada Bakra može tijekom godine odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika Ureda Grada Bakra ili drugog nositelja proračunskih sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% proračunskih sredstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodjeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Gradonačelnik Grada Bakra o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće Grada Bakra u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

V. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 24.

O otpisu i djelomičnom otpisu duga odlučuje Gradonačelnik Grada Bakra na prijedlog Ureda Grada Bakra u skladu s zakonskim propisima, odnosno na način i u uvjetima reguliranim Pravilnikom koji donosi Gradonačelnik Grada Bakra.

Članak 25.

Gradonačelnik Grada Bakra može na prijedlog Ureda Grada Bakra, a na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročno plaćanje duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug ili ako naplata duga predstavlja neprimjereno opterećenje ili nanosi veću gospodarsku štetu dužniku.

Ured Grada Bakra može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravovremeno plaćen.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 26.

Grad Bakar se može u 2014. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu s Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2014. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik Grada Bakra na osnovu donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 27.

Grad Bakar može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad Bakar može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 1. ovoga članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi Gradonačelnik.

Članak 28.

Ukupna godišnja obveza Grada Bakra može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 29.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Bakra kao i ustanova čiji je osnivač Grad Bakar može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Gradonačelnika Grada Bakra i uz uvjete i na način propisan zakonom.

Članak 30.

Gradonačelnik Grada Bakra može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Bakra kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan zakonom.

VII. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 31.

Proračun se izvršava u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Prihodi proračuna za 2014. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini. Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2014. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava proračuna za 2015. godinu.

O načinu korištenja viška prihoda nad rashodima odnosno o načinu pokrića manjka prihoda nad rashodima ostvarenih u 2013. godini po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna odlučuje Gradsko vijeće Grada Bakra.

Članak 32.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. sijuečnja do 30. lipnja 2014. godine.

Ured Grada Bakra dostavlja Gradonačelniku Grada Bakra Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2014. godine do 5. rujna 2014. godine.

Gradonačelnik Grada Bakra podnosi Gradskom vijeću Grada Bakra na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna 2014. godine.

Članak 33.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Ured Grada Bakra izrađuje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu i dostavlja ga Gradonačelniku Grada Bakra do 1. svibnja 2015. godine.

Gradonačelnik Grada Bakra podnosi Gradskom vijeću Grada Bakra na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu do 01. lipnja 2015. godine.

Gradonačelnik Grada Bakra dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u roku od 15 dana od dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Bakra.

Ukoliko Gradsko vijeće Grada Bakra ne donese izvještaj iz stavka 4. ovog članka, Gradonačelnik Grada Bakra izvještaj dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja Gradskom vijeću Grada Bakra.

Članak 34.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuju se na internestskoj stranici Grada Bakra.

Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu Grada Bakra.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ova odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170/02-05/3-13-17

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=866&mjesto=51222&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr