SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD ČABAR

37.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i čl. 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na k.č. br. 7976/2 , površine 49 m2, upisana u POPIS I, JAVNO DOBRO, k.o. Čabar.

Članak 2.

Dozvoljava se Zemljišno-knjižnom odjelu Čabar, Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz čl.1. ove Odluke te da se na istom izvrši upis prava vlasništva Grada Čabra.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 943-01/13-01/02

Ur. broj: 2108-03/1-13-1

Čabar, 11. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr