SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD ČABAR

36.

Na temelju članka 2. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom )) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« 33/09, 28/10, 27/12 i 14/ 13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 11. studenog 2013. godine, donosi

ODLUKU
o prijevozu putnika u javnom prometu na
području Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se organizacija i uvjeti obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu (u daljnjem tekstu Javni gradski prijevoz).

Javni gradski prijevoz u smislu ove Odluke je prijevoz na linijama unutar područja Grada Čabra.

Članak 2.

Linija javnog gradskog prijevoza je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta.

Linije na kojima se obavlja javni gradski prijevoz na području Grada Čabra su:

. Gerovo - Plešce - Čabar - Plešce - Gerovo

. Prezid - Tršće - Čabar - Tršće - Prezid

Članak 3.

Javni gradski prijevoz obavlja se autobusima (u daljnjem tekstu: vozila), a iznimno prijevoznik koji već obavlja prijevoz putnika autobusima, na određenim linijama i u određenim razdobljima, radi manjeg broja putnika, može obavljati prijevoz putnika vozilima koja imaju najmanje devet sjedala, uključujući sjedalo za vozača, na linijama utvrđenim ovom odlukom i mora biti dostupan svim putnicima pod istim uvjetima i bez diskriminacije.

Vozila kojima se obavlja javni gradski prijevoz moraju ispunjavati uvjete utvrđene propisima o prijevozu u cestovnom prometu, ovom Odlukom te drugih odluka nadležnih tijela Grada Čabra.

II. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA

Članak 4.

Prijevoz putnika na području Grada Čabra može obavljati prijevoznik na temelju ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji iz stavka 1. Ovog članka zaključuje nadležno tijelo Grada Čabra sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu.

Članak 5.

Javni gradski prijevoz obavlja pravna ili fizička osoba svakog radnog dana registrirana za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu »prijevoznik«) sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima te posebnim propisima koji reguliraju način obavljanja komunalnih djelatnosti.

Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje javnog gradskog prijevoza. Prijevoznik je dužan poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i sigurnosti u javnom gradskom prijevozu.

Prijevoznik obavlja javni gradski prijevoz sukladno uvjetima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

Članak 6.

Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz donosi akt kojim utvrđuje tarifu prijevoznih usluga na osnovu prethodno pribavljene suglasnosti tijelo izvršne vlasti Grada Čabra.

Na prijedlog prijevoznika tijelo izvršne vlasti Grada Čabra odobrava promjene cijena prijevoza te promjene tarifnog sustava.

Cijenu prijevoza prijevoznik je dužan objaviti na način dostupan putnicima.

Članak 7.

Prijevoznik je dužan putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja prije početka obavljanja prijevoza, objaviti početak prijevoza na liniji i izvod iz voznog reda.

Izvod iz voznog reda mora sadržavati:

-tvrtku prijevoznika,

-naziv i vrstu lokalne linije,

-vrijeme dolaska i polaska sa početnih, usputnih i završnih stajališta,

-rok važenja voznog reda.

Članak 8.

U slučaju zastoja i kraćih poremećaja u prometu, prijevoznik je dužan osigurati prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.

Ako prijevoznik iz opravdanih razloga ne može obavljati linijski prijevoz putnika dužan je Gradu Čabru podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog prekida prijevoza.

Privremeni prekid prijevoza može trajati dok traju opravdani razlozi, ali najduže 6 mjeseci.

U slučaju privremenog prekida tijelo izvršne vlasti Grada Čabra donosi odluku o privremenom obavljanju lokalnog linijskog prijevoza sa drugim prijevoznikom.

Prijevoznik je dužan snositi troškove organiziranja privremenog obavljanja lokalnog linijskog prijevoza.

Prijevoznik je dužan izmjenu prijevoznog pravca te privremeni prekid prijevoza na odobrenoj liniji objaviti putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja.

Članak 9.

Prijevoznik može na cijeloj liniji ili dijelu linije obavljati prijevoz sa više vozila.

Članak 10.

Prijevoznik mora obavljati prijevoz vozilom koje pored tehničkih uvjeta o ispravnosti vozila treba ispunjavati i uvjet da je vozilo uredno, obojano u prepoznatljivu boju prijevoznika te prije upućivanja u dnevni promet očišćeno i prozračeno.

Smjer kretanja vozila mora biti obilježen brojem linije, nazivom početnog, najmanje jednog prolaznog i završnog stajališta na liniji.

Vozilo mora imati na prednjoj i na desnoj bočnoj strani oznaku cilja vožnje odnosno relacije kretanja i oznaku linije, a na stražnjoj strani oznaku linije .

Kada se vozilom ne obavlja javni prijevoz, u donjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla mora se postaviti odgovarajuća oznaka (garaža, slobodan prijevoz).

Odgovarajuća oznaka mora na isti način biti postavljena i kada vozilo obavlja prijevoz na izvanrednim linijama, mijenja smjer, skraćuje put ili se upućuje u garažu.

Članak 11.

Na vozilu mora uočljivo biti istaknut skraćeni naziv prijevoznika.

Vrata za ulaz i izlaz moraju biti jasno i vidljivo označena natpisima i grafičkim simbolima s vanjske i unutarnje strane vozila.

Prijevoznik je dužan u vozilu označiti mjesto za trudnice i invalidne osobe.

Prijevoznik je dužan pridržavati se registriranog i objavljenog voznog reda.

Članak 12.

Vozila su se dužna zaustavljati na svim stajalištima svoje linije.

Lokaciju stajališta određuju prometne potrebe, tehnički elementi ceste i sigurnost prometa uz uvjete utvrđene posebnim propisima.

III. POSTUPAK STJECANJA PRAVA OBAVLJANJA DJELATNOSTI PRIJEVOZA

Članak 13.

Prijevoznik stječe pravo na obavljanje prijevoza putnika na području Grada Čabra koncesijom koja se daje na 5 godina, za sve linije u cijelosti, kako su nabrojene u članku 2. ove odluke.

Radi donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno zaključenja ugovora o koncesiji za prijevoz putnika na području Grada Čabra, gradonačelnik objavljuje namjeru o davanju koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na način utvrđen Zakonom o koncesijama.

Članak 14.

Obavijest o namjeri davanja koncesije iz prethodnog članka ove odluke mora sadržavati odgovarajuće podatke i zahtjeve Grada Čabra u smislu članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sastavni dio dokumentacije uz natječaj je cjenik i vozni red, te se smatra da podnošenjem prijave na natječaj kandidat prihvaća taj cjenik i vozni red.

Odluka o davanju koncesije donijeti će se na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude ( kvaliteta i cijena usluge, povoljnosti ponuđene koncesijske naknade ili subvencije, funkcionalne i ekološke osobine, tehničkih dostignuća, poslovnog ugleda i sposobnosti ponuditelja).

Stavak 4. brisan je

Članak 15.

Nakon proteka roka za javno prikupljanje ponuda i obrade pristiglih ponuda od strane stručnog povjerenstva, Gradsko vijeće Grada Čabra, na prijedlog gradonačelnika, donosi odluku o davanju koncesije.

Na temelju konačne odluke Gradskog vijeća gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim ponuđačem.

Članak 16.

Ugovor o koncesiji mora sadržavati:

-djelatnost za koju se koncesija daje,

-rok na koji se koncesija daje,

-visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

-cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

-prava i obveze davatelja koncesije,

-prava i obveze koncesionara,

-jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

-način prestanka koncesije,

-ugovornu kaznu.

Članak 17.

Sredstva ostvarena od naknade za koncesiju koristit će se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. PRAVA I OBVEZE PUTNIKA

Članak 18.

Način ulaska putnika u vozilo i izlaska iz vozila propisuje prijevoznik ovisno o načinu naplate prijevoznih usluga.

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču, linijskom kontroloru ili drugoj ovlaštenoj osobi pokazati putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz, odnosno obvezan je kod vozača platiti uslugu prijevoza ili važeću putnu kartu odmah poništiti.

Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto te se na vrijeme pripremiti za izlazak.

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

Članak 19.

Na početnim polaznim stanicama vozač je dužan otvoriti vrata za ulaz putnika i to najkasnije pet minuta prije polaska vozila po voznom redu.

U slučaju nepredviđenih događaja na trasi linija (prometne nezgode, elementarne nepogode i sl.) vozač smije mijenjati trasu, smjer kretanja ili skraćivati liniju.

Članak 20.

Vozilom javnog prijevoza ne smije se prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unosi u vozilo, mogla ugroziti sigurnost putnika te osoba mlađa od šest godina bez pratnje odrasle osobe.

Članak 21.

Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika i prometnog osoblja.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi. Prtljagu iz stavka 1. ovog članka, potrebno je smjestiti u prostoru vozila gdje najmanje smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika i prometnog osoblja.

Članak 22.

Putniku nije dozvoljeno:

1) koristi uslugu prijevoza bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom,

2) unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik,

3) uznemiravati druge putnike i prometno osoblje u obavljaju svoje službe,

4) bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake,

5) pušiti i piti u vozilu,

6) zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo,

7) ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlaziti na vrata predviđena za ulazak putnika,

8) onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata,

9) ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,

10) ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objavi da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz,

11) ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo.

Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, pozvati će putnika da napusti vozilo.

Članak 23.

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz:

1) osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava,

2) osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza.

Članak 24.

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja, izuzev kućnih ljubimaca

u odgovarajućim spremnicima.

Članak 25.

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom javnog prijevoza samo uz pratnju.

Slijepoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča s brnjicom.

Članak 26.

S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno odredbama propisa o nađenim stvarima.

Članak 27.

Prometno osoblje mora za vrijeme obavljanja posla (službe) nositi službenu odjeću.

Izgled i boju službene odjeće određuje prijevoznik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, službenu odjeću ne mora nositi linijski kontrolor po odluci prijevoznika.

Prometno osoblje je dužno za vrijeme obavljanja službe imati korektan odnos s putnicima.

Članak 28.

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati ispravnu putnu kartu ili ispravu na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz.

Na zahtjev ovlaštene osobe putnik je dužan pokazati putnu kartu odnosno ispravu radi kontrole.

Putnik koji se u vozilu zatekne bez putne karte, s neispravnom putnom kartom ili ispravom na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz, dužan je ovlaštenoj osobi platiti odgovarajuću putnu i dodatnu kartu na licu mjesta ili dati vjerodostojne podatke o svom identitetu i obje karte platiti u roku od 3 dana prijevozniku.

Aktom iz članka 6. stavka 1., prijevoznik utvrđuje visinu i način naplate redovne i dodatne karte od putnika, koji se u vozilu zatekne bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom.

V. FINANCIRANJE PRIJEVOZA

Članak 29.

Izvori sredstava za financiranje obavljanja lokalnog linijskog prijevoza putnika jesu:

1. cijena vozne karte,

2. drugi izvori po posebnim propisima.

Članak 30.

Ako se obavljanje lokalnog linijskog prijevoza putnika ne može pokriti iz cijene vozne karte i drugih izvora, isti će se sufinancirati iz sredstava Proračuna Grada Čabra.

Ugovorom između Grada Čabra i prijevoznika utvrđivati će se visina i način sufinanciranja lokalnog prijevoza te druga pitanja od utjecaja na potrebu i visinu sufinanciranja.

U slučaju promjena uvjeta poslovanja prijevoznik može zatražiti promjenu iznosa sufinanciranja te je u tom slučaju obvezan, uz zahtjev za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza, dostaviti sve podatke i analize potrebne za ocjenu opravdanosti svog zahtjeva.

VI. NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora tijelo iz stavka 1. ovoga članka ovlašteno je:

.pregledati vozila, uređaje i opremu, poslovne knjige, ugovore i druge isprave u svezi s obavljanjem javnog gradskog prijevoza,

.naložiti radnje i poduzeti mjere radi otklanjana nedostataka uočenih pri obavljanju nadzora i dati prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prijevoznik za povrede odredbi članka 3. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 6. stavka 4., članka 7 stavka 1., članka 8., članka 10., članka 11. i članka 12. stavka 1.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj putnik za povrede odredbi članka 18., članka 21. stavka 2., članka 22. stavka 1., članka 28. stavka 1. i 2.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-1/47

Ur. broj: 2108-03-03/1-13-1

Čabar, 11. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr