SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

98.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 35/09 - ispravak i 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 5. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2014. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste ijavnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 7.335.000,00 kuna za slijedeće namjene:

-projektiranje prometnica i izrada studija 500.000,00 kuna

-sufinanciranja izgradnje prometnica 3.000.000,00 kuna

(rotor »Duga« i zapadni izlaz u smjeru Novog Vinodolskog)

-uređenje prometnica 2.000.000,00 kuna

(Kala Sv. Antuna i dr.)

-ulaganje u poljoprivredna zemljišta 350.000,00 kuna

(agro zona - lokacija između Kačjaka i Jadranova)

-projektiranje javnih površina 1.000.000,00 kuna

(arhitektonski natječaj i projektna dokumentacija Trg Selce i druge javne površine)

-uređenje šetnice Trstena 100.000,00 kuna

-Kapitalno ulaganje u projektnu
dokumentaciju 385.000,00 kuna

(MO Crikvenica Dramalj - 35.000,00 kuna,

i projektna dokumentacija legalizacija -350.000,00 kuna)

Javna rasvjeta- ukupni iznos od 740.000,00 kunaza slijedeću namjenu:

-Javna rasvjeta500.000,00 kuna

-proširenje javne rasvjete MO 240.000,00 kuna

(MO Dramalj - 85.000,00 kuna,

MO Crikvenica istok - 60.000,00 kuna,

MO Jadranovo - 15.000,00 kuna,

MO Selce - 60.000,00 kuna,

MO Crikvenica centar - 20.000,00 kuna)

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 8.075.000,00 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3. su komunalni doprinos planiran Proračunom Grada Crikvenice za 2014. god. u iznosu od 6.995.000,00 kuna, te ostali prihodi Grada Crikvenice u iznosu od 1.080.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu 8. dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/13-01/207

Ur. broj: 2107/01-05/02-13-8

Crikvenica, 27. studenoga 2013..

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr