SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

94.

Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), članka 17. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93., 11/99. i 38/09.), članka 23. stavak 4. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01. i 11/ 02.), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-Goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 5. sjednici održanoj 27. studenog 2013.godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
I TEHNIČKOJ KULTURI
za Grad Crikvenicu za 2014. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2014. godinu obuhvaćaju djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u sportu i tehničkoj kulturi koje su od interesa za Grad Crikvenicu i koje se ovim Programom utvrđuje kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje udruga u sportu i tehničkoj kulturi, sa svrhom obavljanja sportskih djelatnosti, djelovanja udruga na organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, uključivanja djece, mladih i ostalih građana u sportske programe, optimalnog korištenja gradskih sportskih objekata, pripremanja i sudjelovanja sportskih natjecanja čime se pridonosi poticanju i promicanju sporta, zatim obogaćivanja stečenih i upoznavanje novih vještina i znanja u području tehničke kulture, korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih osoba, razvijanja prijateljstva i zajedništva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.), čime se pridonosi poticanju i promicanju tehničke kulture.

Cilj programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi je zadovoljavanje potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice, omogućavanje najvećem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom te poboljšanje kvalitete crikveničkoga sporta i tehničke kulture kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

U 2014. godini Grad Crikvenicu sufinancirat će javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi kako slijedi:

-troškove realizacije programa udruga s područja Grada koje djeluju na području sporta i tehničke kulture,

-ostale aktivnosti u sportu (manifestacije i obilježavanja u sportu, stipendiranje vrsnih sportaša),

-kapitalna ulaganja u sportu.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice i Odluci o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava financijske pokazatelje i namjene, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovoga Programa ostvarivat će se do visine sredstava planiranih u proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu, prema priljevu sredstava u proračun.

Članak 5.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima sredstava na temelju ugovora kojim se utvrđuju programi/projekti/aktivnosti koje se sufinanciraju, te međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijskih potpora, odnosno zahtjeva i priloženih računa.

Članak 6.

Korisnici sredstava proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za dostavu izvješća.

Ukoliko korisnici sredstva proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava.

Članak 7.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. Ukoliko Upravni odjel ocjeni da se sredstva ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava.

Članak 8.

Upravni odjel podnosi izvješće o ostvarenju ovog Programa Gradonačelniku Grada Crikvenice.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/27

Ur. broj: 2107/01-06/02-13-2

Crikvenica, 27. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr