SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

92.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/2008. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 27. studenog 2013. godine donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

Točka 1.

Plan razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1.Plana razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu

2.Plana razvojnih programa za 2014. godinu s planiranim prihodima.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema Planu je 31.12.2016. godine. Plan će se usklađivati svaku godinu.

Točka 3.

Sva dva dijela Plana iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana.

Točka 4.

Članak 37.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-01/13-01/207

Ur. broj: 2107/01-05/02-13-7

Crikvenica, 27. studeni 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

1. Plan razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016.

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan razvojnih programa za 2014. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr