SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

87.

Na temelju članaka 5. i 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09- ispr. i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 27. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog
vijeća Grada Crikvenice izabranih s liste grupe birača

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Gradskom vijeću Grada Crikvenice (dalje: Gradsko vijeće) i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača osigurana u Proračunu Grada Crikvenice raspoređuju se na način da se utvrđuje godišnji iznos sredstava za svakog vijećnika u bruto iznosu od 16.150,00 kuna po vijećniku.

Član Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, odnosno bruto 17.765,00 kuna.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko član Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača nakon konstituiranja Gradskog vijeća postane član neke političke stranke, gubi pravo na sredstva iz članka 2. ove Odluke, a financijska sredstva pripadaju članu Gradskog vijeća s liste grupe birača.

Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Gradskog vijeća iz reda podzastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja, na temelju izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, upravni odjel u čijoj nadležnosti su obračun i isplata naknade vijećnicima.

Članak 5.

Politička stranka odnosno lista grupe birača dužna je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pismeno obavijestiti upravni odjel nadležnog za rad Gradskog vijeća.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača u Proračunu Grada Crikvenice doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban žiro račun liste grupe birača.

Sredstva iz stavaka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 07 i 43/10).

Klasa: 006-01/13-01/01

Ur. broj 2107/01- 04/01-13-4

Crikvenica, 27. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr