SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

86.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice («Službene novine« Primorsko - goranske županije, br. 26/09, 34/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 5. sjednici održanoj dana 27. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Jadranovo centar

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar (u nastavku: ciljane Izmjene i dopune UPU Jadranovo centar).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 2.

Za područje dijela naselja Jadranovo na snazi je Urbanistički plan uređenja Jadranovo centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 18/08).

Ciljane Izmjene i dopune UPU Jadranovo centar izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 76/07, 38/09,55/11, 90/ 11, 50/12 i 55/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar pristupiti će se uslijed slijedećih potreba:

-preispitivanje opravdanosti planiranih zelenih površina unutar obuhvata plana označenih oznakama Z1, Z2 i Z3;

-redefiniranje površine zona oznake D4 i zone S (na području uz Školsku ulicu), radi provedbe investicije u dom za starije osobe i ugradnja uvjeta u planske odredbe za navedenu investiciju;

-izmjena i redefiniranje pojedinih koridora planiranih prometnica i pristupnih puteva radi nemogućnosti provedbe tih projekata;

-promjena granice Komunalne luke Perčin i luke otvorene za javni promet Jadranovo prema stvarno utvrđenom stanju;

-ukidanje lokacije za autobusni kolodvor (AK);

-preispitivanje i redefiniranje zone T2 (T3), te usklađenje sa stvarnim stanjem na terenu;

-preispitati površine i veličinu zona označene (S), odnosno dio neizgrađenog područja planiran za stambenu namjenu, na sjevernom dijelu plana.

Ostali dijelovi UPU Jadranovo centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/08) se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 4.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Jadranovo centar odnose se isključivo na preispitivanje opravdanosti planiranih zelenih površina unutar obuhvata plana označenih oznakama Z1, Z2 i Z3, redefiniranje površine zona oznake D4 i zone S (na području uz Školsku ulicu), radi provedbe investicije u dom za starije osobe, te definiranje uvjeta za tu investiciju.

Potrebno je izmjeniti pojedine koridore planiranih prometnica i pristupnih puteva radi nemogućnosti provedbe i izgradnje tih koridora a radi postojećeg stanja na terenu, zatim izmjeniti granice Komunalne luke Perčin i luke otvorene za javni promet Jadranovo prema dogovoru sa Lučkom upravom,

Nije potrebna lokacija za autobusni kolodvor (AK), već se može proširiti poslovna namjena.

Planirane su dosta velike neizgrađene zone namjenjene turističkoj i stambenoj namjeni, stoga je potrebno preispitivanje i redefiniranje zone T2 (T3), te usklađenje sa stvarnim stanjem na terenu i preispitivanje površine i veličinu zone označene (S), odnosno dio neizgrađenog područja planiran za stambenu namjenu, na sjevernom dijelu plana.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar istovjetna je obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 18/08).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 5.

Plansko područje na koje se odnosi ciljana Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar nalazi se unutar građevinskog područja naselja Jadranovo, a prema već navedenim zahvatima nalazi se na više definiranih lokacija iz Plana, a promjene se odnose na dio morske obale (granice luka), prometnice koje se korigiraju prema stvarnom stanju na terenu, redefiniranje odredbi za građenje u pojedinim zonama plana radi nemogućnosti provedbe pojedinih projekata zbog rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Unutar obuhvata plana nalaze se veće neizgrađene površine, te će se kroz ove izmjene preispitati mogućnosti realizacije tih namjena ili definirati drugu namjenu.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Jadranovo centar provode se i radi toga što će se istražiti nova planska, bolje provediva rješenja, navedena u prethodnom članku, a što se je utvrdilo kroz primjenu ovog Plana.

Plansko područje se u cijelosti nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 6.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Jadranovo centar odnose se isključivo na izmjene definiranje u članku 3. ove Odluke.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar koristiti će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Jadranovo centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 18/ 08).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje ciljanih izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Gradom Crikvenicom.

U izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar koristit će se i postojeća prostorno - planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar koristit će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Jadranovo centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/ 08).

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) novi kartografski prikazi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja:

-JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, URBANISTIČKA INSPEKCIJA, Vinogradska 25 , 10000 ZAGREB;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA, Kralja Tomislava 85;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-LUČKA UPRAVA CRIKVENICA, Trg Stjepana Radića, 51260 CRIKVENICA;

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 11.

Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar utvrđuju se slijedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar u roku od 15 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

-izrada Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 5 dana od utvrđivanja istog,

-javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar - u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar - u roku od najviše 5 dana od završetka javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar - u roku od najviše 5 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 5 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Jadranovo centar nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 18/ 08).

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU JADRANOVO CENTAR

Članak 13.

Sredstva za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/41

Ur. broj: 2107/01-07/3-13-4

Crikvenica, 27. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr