SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

84.

Na temelju članka 35., stavak 1., točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerod. tum., 129/05, 109/07., 125/08, 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 30., stavak 1., podstavak 11. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09., 34/09. isprav. i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 27. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića RADOST Crikvenica

I.

Barbara Crnković Domijan, Maja Lončarić i Silvije Šegulja razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića RADOST Crikvenica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i obavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 601-01/13-01/17

Ur. broj: 2107/01-04/01-13-3

Crikvenica, 27. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr