SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 61. i 72. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/09 i 15/13), Općinski načelnik Vinodolske općine na sastanku stručnog kolegija održanom 8. srpnja 2013. godine donio je

ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU SKRB - SOCIJALNO VIJEĆE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao radno tijelo Općinskog načelnika.

Članak 2.

O ostvarivanju svojih zadataka, Vijeće:

1) analizira stanje iz područja socijalne skrbi u Općini Vinodolska općina i o tome sačinjava odgovarajuće izvještaje,

2) pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih akata, odnosno za rješavanje pojedinih pitanja u postupku donošenja propisa, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,

3) zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi, invalida Domovinskog rata i obitelji poginulih, ranjenih i nestalih osoba, kao i djece invalida,

4) potiče primjenu djelotvornih mjera koje treba nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve dostupne općinske i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, učinkovitog i ravnomjernog korištenja svih raspoloživih robnih, novčanih i drugih resursa,

5) potiče mjere u pogledu obiteljsko-pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu bez roditelja, odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za tjelesno i duševno oštećenu i socijalno zapuštenu djecu, za slabe, nemoćne i druge, zbog nesposobnosti za rad, nezaposlene i nezbrinute građane,

6) surađuje s humanitarnim, socijalnim, zdravstvenim i vjerskim organizacijama te udrugama, na svim razinama organiziranja u Republici Hrvatskoj,

7) obavješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem sredstava javnog priopćavanja i putem WEB stranice općine.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika i četiri (4) člana.

Općinski načelnik posebnom odlukom na odgovarajuće mandatno razdoblje imenuje članove Socijalnog vijeća i to; jednog člana iz reda vijećnika Općinskog vijeća, za predsjednika Vijeća, dva člana iz reda predstavnika mjesne samouprave (mjesnih odbora i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata), jednog člana iz reda ustanova zdravstvene skrbi i jednog člana - predstavnika Centra za socijalnu skrb Crikvenica

Članak 4.

Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Socijalno vijeće podnosi izvješće o svom radu Općinskom načelniku najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vinodolske općine.

Članak 6.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolske općine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalni vijeće.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-697-1

Bribir, 8. srpnja 2013.

OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

Načelnik
Ivica Crnić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=91253&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr