SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

76.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

I

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po predsjedniku SDLSN RH Borisu Plešeu (u daljnjem tekstu: Sindikat),

uzimajući u obzir bitno smanjenje proračunskih prihoda po svim vrstama sukladno analizi nadležnog Upravnog odjela i zaključku izvanrednog sastanka Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije održanog 26. srpnja 2013. godine, zaključili su u Opatiji 25. studenog 2013. g. sljedeći

ANEKS broj III
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 13. prosinca 2010. sklopile Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/10 - u nastavku teksta: Ugovor), Aneks broj 1 tom Ugovoru od 8. studenog 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/11- u nastavku teksta: Aneks broj 1) te Aneks broj 2 tom Ugovoru od 31. prosinca 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/13- u nastavku teksta: Aneks broj 2).

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 35., članka 43. stavka 2., članka 47. stavka 1., članka 48. stavka 1., članka 49. stavka 1., članka 57. stavak 1., članka 60. stavka 1. Ugovora, ugovorne strane suglasile su se da se u 2014. godini umanjuje osnovica za obračun plaće i sljedeća materijalna prava:

1) osnovica za obračun plaće sukladno Ugovoru iznosi 4.248,00 kuna bruto dok se u 2014. godini umanjuje za 3 % te iznosi najmanje 4.120,56 kuna bruto;

2) suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, za 15 % ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti;

3) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora u neto iznosu od 1.500,00 kuna;

4) svakom službeniku i namješteniku će se za Uskrs dati dar u naravi u vrijednosti od 200 kuna;

5) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen jednokratni dodatak - božićnica u neto iznosu od 1.000,00 kuna;

6) svakom službeniku i namješteniku upućenom na službeno putovanje u zemlji pripada dnevnica u visini od 50 % iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez;

7) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćena naknada troškova prijevoza na posao i s posla, javnim prijevozom u 100% visini troškova izdataka prema cijeni mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Naknada za prijevoz isplaćuje se uz isplatu plaće za svaki mjesec.

U slučaju kada službenik i namještenik odsustvuje s posla radi korištenja godišnjeg odmora, porodiljnog dopusta i bolovanja i sl. naknada za prijevoz isplatiti će se srazmjerno broju dana provedenim na poslu u tom mjesecu.

U slučaju kada se, uslijed promjene mjesta prebivališta ili promjene mjesta rada, tijekom mjeseca, promjene uvjeti za određivanje visine naknade za prijevoz (druga prijevozna zona) naknada se utvrđuje srazmjerno broju dana i visini mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Ukoliko se tijekom 2014. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financira plaća i materijalna prava službenika i namještenika, poslodavac će vratiti osnovicu za obračun plaća kao i isplatiti veći iznos regresa i božićnice, te na obračun drugih materijalnih prava primijeniti osnovne odredbe Ugovora.

Obvezuje se zajednička komisija iz članka 118. ovog Ugovora da do 1. srpnja 2014. godine, utvrdi da li su se stekli uvjeti za vraćanje osnovice na iznos od 4.248,00 kuna, kao i da zajednička komisija, prije isplate božićnice u 2014. godini, utvrdi da li su se stekli uvjeti za isplatu božićnice u većem iznosu od utvrđenog člankom 2. točkom 5. ovog Aneksa.

Članak 3.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/13-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-13-4

ZA GRAD OPATIJU ZA SDLSN RH

Gradonačelnik Predsjednik sindikata

Ivo Dujmić, v. r. Boris Pleša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr