SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

105.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 25. studenog 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta č.zem. 9657/8 površine 163 m2, č.zem. 9657/10 površine 144 m2 i č.zem. 9657/11 površine 19 m2, sve k.o. Veli Lošinj, budući da predmetne čestice u naravi predstavljaju prometnicu koja spaja županijsku cestu i predjel Šestavina u Velom Lošinju.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na č.zem. 9657/8, 9657/10 i č.zem. 9657/11, sve k.o. Veli Lošinj, te će na istim nekretninama izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-17/13-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 25. studenoga 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr