SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 21/12, 07/13, 15/13, 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o porezima Grada Kraljevice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju gradski porezi temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju Gradu Kraljevici, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom i oslobođenja od plaćanja.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi su:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuću za odmor i

3. Porez na tvrtku ili naziv.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaćaju pravne i fizičke osobe koje na području Grada Kraljevice pružaju ugostiteljske usluge.

Članak 4.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se ostvari prodaja pića u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke, plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunavati i uplatiti dužnu svotu u rokovima koji su propisani za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost, u korist Proračuna Grada Kraljevice.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, nadležnom upravnom odjelu Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Odjel).

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 6.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Odjel.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Kraljevice, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Članak 8.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 9.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor, u smislu odredbe stavka 1. prethodnog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članka 8. i 9. ove Odluke, uvjerenje o prebivalištu nadležni odjel Grada neće uzeti kao jedini relevantan dokaz o činjenici da se kuća za odmor koristi za stalno stanovanje, već će provesti postupak dokazivanja da se u kući za odmor uistinu i živi. Postupak dokazivanja provodi se putem: izjava svjedoka, izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, dokazivanje utroška vode i električne energije tijekom cijele godine, mogućnosti putovanja s posla i na posao, mjesta gdje se primaju poštanske pošiljke i na druge načine.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuću koja se ne može koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuću koja nema minimalne sanitarne uvjete.

Činjenicu starosti i trošnosti, odnosno stanje i stupanj useljivosti određene kuće za odmor po zahtjevu stranke utvrđuju djelatnici Odjela.

Ako se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da kuća nije podobna za stanovanje odnosno da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se prema zonama utvrđenim Odlukom o komunalnoj naknadi Grada Kraljevice i kvadratnom metru korisne površine u iznosu:


naseljekuna po
četvornom metru


I. Bakarac, Kraljevica, Šmrika15,00


II. Križišće, Veli i Mali Dol12,00


Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Odjelu iz stavka 1. ovog članka dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Odjel. Porez na kuće za odmor plaća se u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 14.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje na području Grada Kraljevice imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak, registrirane su za obavljanje djelatnosti i obavljaju djelatnost.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada Kraljevice, obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 15.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju pravne osobe koje su prema klasifikaciji iz Zakona o računovodstvu razvrstane u:

- Velike obveznike - u iznosu od 2.000,00 kuna po tvrtki ili nazivu,

- Srednje obveznike - u iznosu od 1.500,00 kuna po tvrtki ili nazivu,

- Male obveznike - u iznosu od 1.200,00 kuna po tvrtki ili nazivu.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju fizičke osobe s prebivalištem u Gradu Kraljevici:

- Ugostiteljske radnje, trgovine, prijevoznici i djelatnost igara na sreću - u iznosu od 1.200,00 kuna po tvrtki,

- Ostale djelatnosti - u iznosu od 600,00 kuna po tvrtki ili nazivu,

Fizičke osobe iz stavka 2. točke 2. ovog članka, koje prema rješenju nadležne službe Primorsko goranske županije posluju sezonski, plaćaju 50 % godišnjeg iznosa poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 16.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv iz članka 14. ove Odluke, koji bude registriran ili otvori poslovnu jedinicu na području Grada Kraljevice tijekom kalendarske godine, oslobođen je plaćanja poreza na tvrtku ili naziv tijekom tekuće i naredne godine poslovanja, za novoregistriranu tvrtku ili novoregistriranu poslovnu jedinicu.

Članak 17.

Porez na tvrtku ne plaćaju trgovačka društva u vlasništvu Grada Kraljevice.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaća pravna ili fizička osoba:

- Koja ne obavlja djelatnost

- Koja je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak brisanja u tijeku,

- Koja je privremeno obustavila obavljanje obrta, sukladno Zakonu o obrtu

Drži se da pravna ili fizička osoba ne obavlja djelatnost u smislu stavka 2, alineje 1. ovog članka kada nije imala iskazan prihod od ostvarivanja djelatnosti u prethodnom poreznom razdoblju.

Drži se da je pravna ili fizička osoba obustavila obrt u smislu stavka 2, alineje 3. ovog članka ako je obustavila obrt na rok duži od šest mjeseci u prethodnom poreznom razdoblju .

Za oslobođenje od plaćanja poreza u smislu stavka 2. ovog članka, porezni obveznik dužan je nadležnom Odjelu dostaviti potrebnu dokumentaciju do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

Članak 18.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv i promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom Odjelu Grada u roku od 30 dana od dana upisa u registar odnosno nastanka promjene.

Utvrđivanje poreza na tvrtku obavlja se do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana prijave svake promjene koja utječe na visinu poreza.

Rješenje o utvrđivanju poreza na tvrtku donosi Odjel. Porez na tvrtku plaća se u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 34/01, 32/02, 30/07, 29/10 - pročišćeni tekst).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 410-01/13-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-13-2

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr