SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013. godinu ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) u članku 1. iznos »713.000 kn.« mijenja se u iznos »723.000 kn«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. iznos »450.000 kn« mijenja se u iznos « 458.000 kn«.

U istom članku u prvoj alineji iznos »110.000 kn« mijenja se u iznos »120.000 kn«.

U drugoj alineji iznos »120.000 kn« mijenja se u iznos »78.000 kn«.

U trećoj alineji iznos »55.000 kn« mijenja se u iznos »80.000 kn«.

U osmoj alineji iznos »30.000 kn« mijenja se u iznos »40.000 kn«.

Iza alineje devet dodaju se alineja deset i jedanaest koje glase:

- »pomoć invalidima 5.000 kn i«

- »ostali izdaci socijalnog programa 30.000 kn«.

Članak 3.

U članku 4. iznos »217.000 kn« mijenja se u iznos 249.000 kn«.

U istom članku dodaje se osma alineja koja glasi: »aktivnost Crvenog križa Rijeka na području Grada Kraljevice«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Nabavka opreme, u ukupnom iznosu 16.000 kn, odnosi se na sufinanciranje nabavke kardiološke opreme za Thalassotherapiju Opatija.«

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-81

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr