SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

43.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području društvene brige o djeci
redškolske dobi za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Ravna Gora koji se ostvaruje putem programa organiziranog predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Ravna Gora, Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa za jednu skupinu od 28-ero djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu sredstva za Podružnicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića osiguravaju se Proračunom Općine Ravna Gora za 2005. godinu u iznosu od 238.721,00 kune za sljedeće namjene:


Namjena Iznos


- bruto plaće za redovan rad: - odgojitelj - 2 djelatnika 163.739,00

- spremačica - 0,5 djelatnika 22.818,00

- kuharica - 5/8 djelatnika 26.041,00


- ostale naknade zaposlenima: božićnica, regres, dar djeci 6.400,00


- glazbena, engleska i informatička radionica 6.993,00


- naknade za prijevoz na posao i s posla 12.730,00


SVEUKUPNO: 238.721,00


Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih izdataka osiguravaju se učešćem roditelja u cijeni usluge u iznosu od 129.200,00 kuna za sljedeće namjene:


Namjena Iznos


- izdaci za službena putovanja 2.816,00


- izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika 2.430,00


- izdaci za uredski i ostali materijal 7.177,00


- izdaci za materijal i sirovine (namirnice) 71.035,00


- izdaci za energiju 20.000,00


- izdaci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00


- izdaci za usluge telefona i pošte 6.200,00


- izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,00


- izdaci za usluge promidžbe i informiranja 800,00


- izdaci za komunalne usluge 3.940,00


- izdaci za zdravstvene usluge 1.662,00


- izdaci za računalne usluge 500,00


- izdaci za premije osiguranja 1.000,00


- izdaci za bankarske usluge i platni promet 640,00


- izdaci za uredsku i ostalu opremu 7.000,00


SVEUKUPNO: 129.200,00


Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/24

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr