SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

188.

Na temelju članka 28. stavak 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene« broj 25/13), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2013/S 01K-0068611 i 2013/S 02K-0072966), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje
plaže Balustrada, Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 7. veljače 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 25/13).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2013/S 01K-0068611 i 2013/S 02K-0072966), objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 2. rujna 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko- goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Dana 9. rujna 2013. godine pregledalo je i ocijenilo pristigle ponude. Nakon eliminacije nepravovaljanih ponuda, ostala je samo jedna ponuda, te se pozivom na članak 28. stavak 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica, poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-32

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=188
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr