SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12 i 94/13 ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Županije primorsko-goranske« broj 31/09, 33/09, 15/3 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 4. sjednici dana 5. studenoga 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
odluke
o komunalnom redu

Članak 1.

U članku 90. iza stavka 1. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 1a/2002 i 5/2002) dodaje se stavak 2. doji glasi:

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu koju mora pokazati na zahtjev stranke.

Članak 2.

Članak 91. mijenja se i glasi:

U obavljanju nadzora, komunalni redar je ovlašten:

-Rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

-predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog nalog,

-predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 3.

Iza članka 91. dodaju se članci 91.a, 91.b i 91.c koji glase:

Članak 91.a

Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1., točke 1. prethodnog članka, može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

Protiv obaveznog prekršajnog naloga iz stavka 1. točke 3. prethodnog članka, može se izjaviti prigovor Prekršajnom sudu u Krku, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik u roku od 8 dana.

Pravodoban i od ovlaštene osobe podnesen prigovor zadržava izvršenje prekršajnog naloga.

Članak 91.b

Kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela izdat će obvezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja, sukladno Prekršajnom zakonu.

U obveznom prekršajnom nalogu, počinitelju će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kn.

Članak 91.c

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristupa do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može potražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 4.

U članku 95. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

Alineje od 1. do 38. ostaju nepromijenjene.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

Minimalne kazne naplaćuju se kad se određeni prekršaj učini prvi put.

Svako sljedeće ponavljanje prekršaja naplaćuje se maksimalna kazna.

Članak 5.

Članak 96. stavak 1.mijenja se i glasi:

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

Alineje od 1. do 39. ostaju nepromijenjene.

Iza stavka 1. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:

Minimalne kazne naplaćuju se kad se određeni prekršaj učini prvi put.

Svako sljedeće ponavljanje prekršaja naplaćuje se maksimalna kazna.

Članak 6.

Članak 97.mijenja se i glasi:

Za prekršaje iz članka 95. i 96. ove Odluke, komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, u visini polovice točno određenog iznosa propisane novčane kazne, te o tome izdati potvrdu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-05/1

Ur. broj: 2142-07-01-13-1

Vrbnik, 5. studenoga 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr