SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/ 07, 146/08, 137/09, 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12 i 68 13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 1.

Općina Malinska - Dubašnica prihvaća osnivanje trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti u suvlasništvu sa ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka, prema Društvenom ugovoru koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se Robert Anton Kraljić, Općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica da potpiše sve izjave i dokumente potrebne za osnivanje trgovačkog društva iz točke 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/13-02/4

Ur. broj 2142/05-01-13-2

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr