SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/ 12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 29. listopada 2013. godine donijelo je

I. izmjenu i dopunu

PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/13) - (u daljnjem tekstu: Program) članak 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


-komunalnog doprinosa 5.315.468,92

-naknade za koncesije 10.000,00

-sredstava od ustupljenog poreza na dohodak (HBOR) 1.441.129,55

-nenamjenskih sredstava proračuna 2.571.651,53

-prodaje nefinancijske imovine 3.480.000,00

-donacija 100.000,00

-naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 170.000,00


UKUPNO: 13.088.250,00


za namjene kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE


1. Javne površine 350.000,00


-dječje igralište Vantačići 100.000,00


-hortikulturno uređenje kružnih tokova Maršić i Berbinja 250.000,00


2. Uređenje centra naselja Malinske 2.000.000,00


3. Sportski park Bogovići 700.000,00


4. Igralište Porat 800.000,00


5. Prostorno planiranje 407.000,00


-sufinanciranje izrade i ažuriranja katastarskih podloga 7.000,00


-izrada urbanističkih planova uređenja (UPU2, UPU14 i dio GP2) 400.000,00


6. otkup zemljišta 4.410.000,00


UKUPNO: 8.667.000,00


2. NERAZVRSTANE CESTE


1. Građenje cesta 1.290.000,00


1. Bogovići - ulaz prema etno-kući 7.500,00

2. Odvojak ulice Lišina 76.000,00

3. Novina - pješačka staza 55.000,00

4. Porat / Punta - pješačka staza 80.000,00

5. Porat - Klanac od lapta 245.500,00

6. Vantačići - Valica - prolaz prema moru 61.000,00

7. Cesta u Svetom Antonu (Laštro) 79.000,00

8. Cesta u Svetom Antonu - dionica ceste Nadari-Strilčić 146.000,00

9. Cesta u Svetom Vidu ( Ciglar - Bilandžić) 150.000,00

10. Odvojak Primorske ulice 80.000,00

11. Sufinanciranje izgradnje kružnog toka na Berbinji (ŽUC) 310.000,0


2. Dodatna ulaganja na cestama 1.415.000,00


1. Rekonstrukcija dijela Dubašljanske ulice (kružni tok - odvojak za ulicu 17. travnja) 400.000,00

2. uređenje nogostupa u ulici Branka Fučića 200.000,00

3. Rekonstrukcija ulice Jaz 210.000,00

4. Rekonstrukcija ceste Nadari - Sveti Ivan 75.000,00

5. Cesta u Svetom Vidu 94.000,00

6. Rekonstrukcija dijela ulice u starom dijelu naselja Vanatačić 436.000,00


3. Obilaznica Malinska 230.000,00


1. Odvjetničke i geodetske usluge 130.000,00

2. Kružni tok - sjever 100.000,00


UKUPNO: 2.935.000,00


3. JAVNA RASVJETA


1. Cesta Kremenići - Pavus (izgradnja instalacija i ugradnja 6 rasvjetnih stupova) 27.200,00


2.Kremenići - prvi odvojak desno iz smjera Svetog Vida (ugradnja 1 svjetiljke
na postojeći stup) 1.450,00


3. Ljutići (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


4.Malinska, Kvarnerska ulica kod kbr. 1 (ugradnja dva stupa javne rasvjete na
postojeće temelje) 12.800,00


5.Oštrobradići, glavna cesta - ulaz iz smjera Žgombića (ugradnja jednog stupa
javne rasvjete na postojeći temelj) 6.500,00


6. Sabljići (ugradnja 3 svjetiljke na postojeće stupove) 4.300,00


7. Sveti Anton, Nadari (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


8. Sveti Vid kod kbr 124 (ugradnja jednog stupa javne rasvjete na postojeći temelj) 6.000,00


9.Malinska, ulica Obala (polaganje kabela javne rasvjete, nabava i ugradnja
6 stupova javne rasvjete) 58.600,00


10.Kružni tok Berbinja, ulica Branka Fučića (zamjena 3 stupa javne rasvjete i postojeće
zračne mreže, izgradnja podzemne mreže sa elektro instalacijama i postavljanje novih
stupova javne rasvjete) 61.000,00


11.Milčetići - Sveti Anton, uz rekonstrukciju ceste L-58089 (polaganje podzemnih elektro
instalacija, izrada 22 temelja javne rasvjete, demontaža 2 stupa javne rasvjete,
te nabava i montaža 7 novih stupova javne rasvjete) 236.000,00


12.Zidarići, odvojak ulice Braće Turčić (izrada temelja i postavljanje 2 stupa
javne rasvjete sa svjetiljkama) 12.800,00


13.Malinska, Istarska ulica (izgradnja instalacija javne rasvjete sa ugradnjom 4 stupa
javne rasvjete sa svjetiljkama) 61.300,00


14.Rova (izrada betonskih temelja te nabava i ugradnja 4 stupa javne rasvjete
sa svjetiljkama) 28.500,00


15.Vantačići, ulica Dubanjak-Riva (izgradnja instalacija te nabava i montaža 5 stupa
javne rasvjete sa svjetiljkama) 59.000,00


16. Malinska, ulica Jaz (ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom) 16.800,00


17. Porat, predio Rudina (nabava i ugradnja 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama) 12.800,00


18.Oštrobradići, kod kbr. 16C i 17a (nabava i ugradnja 1 stupa javne
rasvjete sa svjetiljkom) 6.500,00


19.Malinska, Kvarnerska ulica kod kbr. 13 (nabava i ugradnja 1 stupa javne
rasvjete sa svjetiljkom) 5.600,00


20.Vantačići, ulica Murvica kod kbr. 7 (izrada betonskog temelja, nabava i ugradnja
1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom) 7.000,00


21.Sveti Vid, od kbr. 122/A prema kbr. 124 (izrada betonskog temelja, nabava i
ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom i rekonstrukcija napajanja) 9.500,00


22.Ljutići, kod odlagališta smeća (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


23.Vantačići, Odvojak ulice Lišina (nabava i ugradnja 1 stupa javne rasvjete
sa svjetiljkom) 5.600,00


24.Vantačići, Rova - Blue Wawes resort - (nabava i ugradnja 1 stupa javne rasvjete
sa svjetiljkom) 7.000,00


25.Turčići (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


26.Oštrobradići, iza trgovine (zračni vod, izrada betonskog temelja, nabava i ugradnja
1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom) 12.500,00


27.Vantačići, Valica - pješačka staza do mora (iskop kabelskog rova, izgradnja 3 temelja,
nabava i ugradnja 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama) 39.000,00


28.Porat, Punta - pješačka staza prema moru (iskop kabelskog rova, izgradnja
2 temelja, nabava i ugradnja 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama) 30.500,00


29.Porat, ulica Novina i pješačka staza do mora (iskop kabelskog rova, izgradnja
2 temelja, nabava i ugradnja 5 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama) 47.500,00


30.Malinska, kupalište Draga - obalni put ispod depandanse Draga, Malin
(iskop kabelskog rova, polaganje elektroenergetskog kabela, nabava i ugradnja
11 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama) 257.000,00


31.Malinska, ulica Pavus III. (izgradnja 2 temelja, nabava i ugradnja
2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama) 16.000,00


32.Malinska, ulica Pavus VI. (izrada temelja, nabava i ugradnja 1 stupa
javne rasvjete sa svjetiljkom) 7.200,00


33.Sveti Vid - ulica ispod trgovine auto-dijelova (izmicanje stupa sa izradom novog
temelja, nabava i ugradnja 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama) 25.000,00


34.Izrada podzemne kabelske instalacije uz izgradnju sustava oborinske
odvodnje - cca. 750m - (nabava i polaganje elektroenergetskog kabela
i ostalog materijala) 37.500,00


35.TS Vantačići 1 (nabava i ugradnja vanjskog ormarića javne rasvjete
te prespajanje kabela) 28.000,00


36. Malinska, centar (rasvjete spomen parka prema projektu uređenja) 80.000,00


37. Izgradnja javne rasvjete na kod b.p. Adria Petrol 4.000,00


UKUPNO: 1.236.250,004. GROBLJA


1. Izgradnja novih grobnih mjesta na Novom groblju Bogovići 150.000,00

2. Izgradnja ogradnog zida na groblju Miholjice 100.000,00


UKUPNO: 250.000,00


Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće
financirat će se iz prihoda:


-sredstava od ustupljenog poreza na dohodak (HBOR) 150.000,00

-nenamjenskih sredstava proračuna 37.500,00


UKUPNO: 187.500,00


za namjene kako slijedi:


1.sanacija odlagališta Treskavac i financiranje ekološkog osnovanog sustava zbrinjavanja
otpada na otoku Krku 150.000,00


2. Izrada plana gospodarenja otpadom 37.500,00


UKUPNO: 187.500,00


Članak 4.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 13.275.750,00 kn.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-32

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr