SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

39.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 60.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenje javnih površina 137.500,00

3. održavanje javnih površina 40.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 455.000,00

5. održavanje groblja 65.000,00

6. javna rasvjeta 205.000,00


u k u p n o k u n a 962.500,00.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

- čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 50.000,00

- popravci slivnika, taložnica, rubnjaka

i cijevnih propusta i slični radovi 10.000,00


u k u p n o k u n a 60.000,00.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:

- održavanje čistoće prostora tržnice na malo u Ravnoj Gori,

- održavanje čistoće dijelova nogostupa, autobusnih stajališta i dijelova ulica prema ukazanoj potrebi, na području cijele Općine,

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

-tržnica na malo: priprema tržnice i redovno čišćenje jedan puta mjesečno prije i nakon održavanja sajmenog dana, generalno čišćenje, košenje trave i uređenje okoliša tri puta godišnje (proljeće, ljeto, jesen);

- ostala čišćenja: vrše se na javnim površinama na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi u ukupnom vremenu do 300 radnih sati,

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Sović laz. Obavljanja poslova odvoza otpada povjereno je fizičkoj osobi na temelju javnog natječaja.

3. Održavanje javnih površina

Članak 5.

Održavanje javnih površina obuhvaća:

- održavanje nogostupa u središtu Ravne Gore,

- održavanje parkirališta ispred Općine, Doma kulture, sportskog centra i groblja,

- održavanje okoliša nogometnog igrališta,

- održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«,

- održavanje javnih površina kod zdravstvene stanice,

- održavanje spomen obilježja,

- održavanje nasada visokog raslinja,

- održavanje ostalih javnih površina.

Članak 6.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- održavanje nogostupa u središtu Ravne Gore (I. G. Kovačića 172 - 180): četiri puta godišnje košenje trave, čišćenje, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje parkirališta: proljetno čišćenje parkirališta od zimske sipine i ostalog otpada, ljetno, te ljetno i jesensko košenje trave okoliša i čišćenje, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje okoliša nogometnog igrališta: ljetno i jesensko košenje trave i čišćenje terena - javne površine okolo igrališta sa Šahovskom ulicom, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«: jedan puta godišnje košenje trave, obrezivanje oštećenih i zaraslih stabala, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- javne površine kod zdravstvene stanice: dva puta godišnje košenje trave, obrezivanje oštećenog raslinja, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje spomen obilježja: tri puta godišnje čišćenje okoliša spomenika, obrezivanje živice, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje nasada visokog raslinja: proljetno obrezivanje stabala (naročito prilaz groblju, ulice Matanovci i I. G. Kovačića te samostojeća stabla prema potrebi), rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje obrezivanje grana stabala koje smetaju prometu ili koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

- održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, a u ukupnom vremenu od 200 radnih sati.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 8.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Ravna Gora upravlja s 17,76 km nerazvrstanih cesta, od čega su:

12,15 km (ili 65,3%) s asfaltbetonskim kolnikom i

6,45 km (ili 34,7%) s neasfaltiranim kolnikom.

Članak 9.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 25.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 63.000,00

3. zamjena rubnjaka i cijevnih propusta 60.000,00

4. postava i zamjena prometnih znakova 20.000,00

5. popravak i uređenje raskršća Suhi vrh 60.000,00

6. popravak Ul. Matanovci kod kbr. 34 60.000,00

6. ostali radovi 10.000,00

7. zimska služba 155.000,00

8. troškovi stručnog nadzora 2.000,00


u k u p n o k u n a 455.000,00.

6. Održavanje groblja

Članak 10.

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u Ravnoj Gori i Kupjaku.

Održavanje groblja obuhvaća sljedeće radove: proljetno čišćenje groblja, tri godišnja košenja trave sa čišćenjem groblja i odvozom materijala, godišnje šišanje živice od čempresa, uređenje i obrezivanje visokog i niskog raslinja, prskanje staza i okoliša sredstvom za uništavanje korova, ručno čišćenje snijega na unutarnjim stazama groblja, utovar i odvoz otpada te paziteljski i slični poslovi.

5. Javna rasvjeta

Članak 11.

Javna rasvjeta obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 150.000,00

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 25.000,00

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00

- blagdanska rasvjeta 20.000,00


u k u p n o k u n a 205.000,00.

Članak 12.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog članka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 260.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 5 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Ravne Gore, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 15. prosinca, a demontira 7. siječnja.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 13.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 913.000,00

2. zakup tržnice 15.000,00

3. grobna naknada 34.500,00


u k u p n o k u n a 962.500,00.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinsko poglavarstvo, Općinski načelnik i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 12. ovog Programa.

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/40

Ur. broj: 2112/7-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr