SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 143/12), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 22/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2013. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije

I.

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojemu se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije, na I. dimnjačarskom području, koje obuhvaća naselje Opatiju, od granice sa Gradom Rijeka i Općinom Matulji na istoku, do Trga V. Gortana na zapadu (uključujući Trg i ulicu V. Jože, te preko Nove ceste duž linije potoka Vrutki) i naselje Pobri i na II. dimnjačarskom području, koje obuhvaća ostali dio Grada koji nije obuhvaćen I.dimnjačarskim područjem i to dio naselja Opatija (jugozapadni dio naselja Opatija od Trga V. Gortana, ulice Velog Jože te preko Nove Ceste duž linije potoka Vrutki), naselja Ičići, Poljane, Ika, Dobreć, Oprić, Veprinac, Vela Učka i Mala Učka.

Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

II.

Na temelju kriterija za odabir koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije (evidencijski broj: KC 13/01) KLASA: 363-01/13-01/281 URBROJ: 2156-01-03/13-5 od 20. rujna 2013. godine, koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se ponuditelju MLD- USLUGE d.o.o., Đelekovec, Pavla Kvakana 35/A, kao najpovoljnijem ponuditelju.

III.

Koncesija se daje na razdoblje od pet (5) godina, a počinje teći danom potpisa ugovora.

IV.

Visina naknade za koncesiju iznosi 755.555,00 kuna.

Petogodišnja naknada plaća se u 20 obroka i to akontacijski - tromjesečno, do 15-og. u mjesecu za protekla tri mjeseca, na žiro račun davatelja koncesije.

V.

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje iz točke II. ove Odluke.

VI.

Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

VII.

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Opatije sklopiti će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana isteka roka mirovanja.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Opatija je temeljem Odluke Gradonačelnika od 11. rujna 2013. godine kojom je imenovao Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za prvo i drugo dimnjačarsko područje te Odlukom Gradonačelnika od 25. rujna 2013. godine o slanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na objavu u elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (27. rujna 2013. godine) sukladno Analizi davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova te dokumentaciji za nadmetanje koju je izradilo Stručno povjerenstvo proveo postupak davanja koncesije prema članku 16. stavak 2. Zakona o koncesijama, sa početnim iznosom naknade za koncesiju od 600.000,00 kuna.

Slijedom objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije pristigle su ponude dva ponuditelja EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO d.o.o., Zagreb, Hrastin prilaz 2 i MLD-USLUGE d.o.o., Đelekovec, Pavla Kvakana 35/A.

Prema uvjetima iz Javnog natječaja odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se temeljem najviše ponuđene naknade za koncesiju.

Ponuda ponuditelja EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO d.o.o., Zagreb, Hrastin prilaz 2, isključuje se temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 i 83/13) s obzirom da je temeljem analize ponude utvrđeno da je Denis Bajrektarević, ovlaštena osoba tvrtke EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO d.o.o, dostavio izjavu u kojoj nisu navedena sva kaznena djela za koju je trebalo dati izjavu sukladno točki 11.a dokumentacije za nadmetanje i sukladno članku 67. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. Nisu navedena kaznena djela: zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, te pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/ 11. i 143/12.)., a u točki 11.a dokumentacije za nadmetanje bilo je navedeno da treba dostaviti izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospo

darskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

»a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/ 11. i 143/12.).«

Ponuditelj MLD-USLUGE d.o.o., Đelekovec dostavio je urednu i prihvatljivu ponudu sa ukupnim iznosom naknade za koncesiju od 755.555,00 kuna te je sukladno navedenom utvrđeno da ispunjava sve kriterije za obavljanje dimnjačarskih poslova u I i II dimnjačarskom području Grada Opatije.

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10000 ZAGREB, Koturaška cesta 43/IV. Žalba se dostavlja Gradu Opatiji, 51410 OPATIJA, M.Tita 3, u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom predajom u pisarnici Grada Opatije, u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke. Jedan primjerak žalbe, žalitelj je dužan istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Žalitelj je obvezan temeljem čl. 169. Zakona o javnoj nabavi platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 9.000,00 kuna.

Klasa: 363-01/13-01/281

Ur.broj: 2156/01-01-13-9

Opatija, 12. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr