SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Na temelju članka 36. stavak 1. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/07, 35/07, 13/09, 33/11 i 33/13) i članka 44. stavak 1. podstavak 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 07/13), Gradonačelnik Grada Opatije, dana 31. listopada 2013. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Članak 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 2.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor utvrđuje se ovisno o broju bodova određenih za stan i naselju u kojemu se predmetni stan nalazi, na način da se površina stana množi sa pripadajućim iznosom iz stavka 2. ovog članka i sa koeficijentom položaja iz stavka 3. ovog članka.

Ovisno o broju bodova dobivenih bodovanjem stana po kriterijima utvrđenim Tablicom elemenata bodovanja stana, kao priloga Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97 i 117/05), visina slobodno ugovorene najamnine iznosi:

-za stanove za koje je bodovanjem utvrđena vrijednost stana do 70 bodova: 4,90 kn/m2,

-za stanove za koje je bodovanjem utvrđena vrijednost stana od 71 do 95 bodova: 6,30 kn/m2,

-za stanove za koje je bodovanjem utvrđena vrijednost stana od 96 i više bodova: 8,40 kn/m2.

Koeficijent položaja određuje se prema naselju u
kojem se stan nalazi i iznosi:

-za naselje Opatija, Pobri, Ika i Ičići - 1,00

-za naselje Oprić i Poljane - 0,8 i

-za ostala naselja na području Grada Opatije - 0,7.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/06).

Članak 4.

Ova Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 371-05/13-01/14

Ur. broj: 2156/01-03-13-2

Opatija, 31. listopada 2013.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr