SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

37.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), način izvršavanja, upravljanje njegovim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U računu financiranja iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2005-2007. godine. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i kapitalne donacije, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama o odobrenim sredstvima za tekuću godinu.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo rasporedit će sredstva s pozicija Proračuna 116, 132, 135-136 i 142 (Društvene djelatnosti i udruge), kao i sredstva s pozicija 60-69 (Socijalni program),

te sredstva s pozicija 201-202 (Naknada štete od elementarnih nepogoda građanima).

Za raspored sredstava Socijalnog programa Općinsko poglavarstvo može ovlastiti i Socijalno vijeće.

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost nabave je veća od 20.000,00 kuna, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba male vrijednosti do 20.000,00 kuna odobrava Općinski načelnik.

Članak 7.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 8.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog poglavarstva, sukladno zakonu.

Članak 9.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.

Članak 10.

Financiranje Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori (u daljnjem tekstu: Podružnica) vršit će se na temelju potpisanog ugovora o financiranju iste u jednakim mjesečnim dvanaestinama.

Ostali prihodi Podružnice, koje ona ostvaruje iz drugih izvora (vlastiti prihod od participacije roditelja za smještaj djeteta u Podružnicu, donacije i sl.), ne uplaćuju se u Proračun..

Članak 11.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 30.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik, time da je o tome obvezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Zaključivanje ugovora obvezno je:

- za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 10.000,00 kn,

- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,

- za izradu projektne dokumentacije,

- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije,

- za sve nabave iznad 200.000,00 kuna (usluge, radovi).

Članak 13.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika ili članova Općinskog poglavarstva, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 14.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Ravna Gora za 2005. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinsko poglavarstvo će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

Članak 15.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2005. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2005. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2006. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2005. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 16.

Općinsko poglavarstvo obvezno je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2005. do 5. kolovoza 2005. godine.

Članak 17.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2004. godinu Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače 2005. godine.

Nacrt prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu dostavlja Odsjek za proračun i financije Općinskom poglavarstvu do 1. svibnja 2005. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu Općinsko poglavarstvo dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2005. godine.

Općinsko poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu do 31. ožujka 2005. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

Članak 18.

Korisnici Proračuna obvezni su postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova obavljati sukladno posebnom zakonu.

Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora.

Članak 19.

U Općini Ravna Gora obavlja se unutarnji nadzor prema Odluci o ustroju proračunskog i unutarnjeg nadzora.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva korištena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestiti će se Općinskog načelnika i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva, ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/22

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr