SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

82.

Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 3. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 8/ 06, 31/09 i 45/09), Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice obuhvaća Statut Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Ispravak Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09) te Izmjene i dopune Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/ 13) u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu i početak primjene.

Klasa: 012-01/13-01/04

Ur. broj: 2107/01-04/01-13-2

Crikvenica, 5. studenoga 2013.

Odbor za statut, poslovnik i propise

Predsjednik
Ivan Pavlić, v.r.

STATUT GRADA CRIKVENICE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Crikvenice, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Crikvenice, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Crikvenice.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Grad Crikvenica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Područje Grada Crikvenice čine naselja: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo i Selce.

Granice Grada Crikvenice idu granicama rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar njegovog područja, i to: k.o. Crikvenica, k.o. Dramalj (k.o. Sv. Jelena), k.o. Jadranovo (k.o. Sv. Jakov) i k.o. Selce.

Granice Grada Crikvenice mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Grad Crikvenica je pravna osoba.

Sjedište Grada Crikvenice je u Crikvenici, Ulica kralja Tomislava 85.

Tijela i upravna tijela Grada Crikvenice imaju pečate.

Način uporabe i čuvanje pečata uređuje se posebnom odlukom koju donosi gradonačelnik.

II. OBILJEŽJA GRADA CRIKVENICE

Članak 4.

Grad Crikvenica ima svoj grb i zastavu.

Grb Grada Crikvenice čini štit koji se sastoji od jednog polja plave boje. U tom plavom polju je srebrni crikvenički kaštel s tornjem crkve i mostom u istoj boji, a iza istog raste zlatna palma.

Zastava Grada Crikvenice je žute boje s gradskim grbom smještenim u sjecištima dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje način isticanja, uporabe i čuvanja grba i zastave Grada Crikvenice.

Članak 5.

Dan Grada Crikvenice je 14. kolovoza, kada je 1412. godine Crikvenica prvi put spomenuta u pisanom dokumentu, kojim knez Nikola IV. Frankopan daruje kaštel- samostan uz crkvu Pavlinima.

U Gradu Crikvenici svečano se slave još i 15. kolovoza, Velika Gospa zaštitnica Crikvenice, 22. svibnja, Dan svete Jelene zaštitnice Dramlja, 25. srpnja, Dan svetog Jakova, zaštitnika Jadranova, 25. studenoga, Dan svete Katarine zaštitnice Selca, Mala Gospa 08. rujna, i 16. travnja, Dan oslobođenja od fašizma.

Članak 6.

Grad Crikvenica njeguje i štiti korijene i tradiciju čakavskog zavičajnog narječja.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Crikvenice, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Crikvenice dodjeljuje javna priznanja.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice.

Članak 8.

Javna priznanja Grada Crikvenice su:

1. Počasni građanin Grada Crikvenice,

2. Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo,

3. Godišnja nagrada Grada Crikvenice i

4. Zahvalnica Grada Crikvenice.

Članak 9.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Crikvenica uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Sporazum o suradnji Grada Crikvenice i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Crikvenice.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Grad Crikvenica je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Crikvenice.

Članak 13.

Grad Crikvenica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- odgoj i obrazovanje

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Crikvenica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Grad Crikvenica može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 15.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu s njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana (u daljnjem tekstu: zbor građana), podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 18.

Gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u u popis birača Grada Crikvenice.

Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno u skladu sa Zakonom, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Članak 19.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako

je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 20.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 21.

Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice i upisani su u popis birača Grada Crikvenice.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Crikvenice kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Crikvenice odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama i dr).

VII. TIJELA GRADA CRIKVENICE

Članak 28.

Tijela Grada Crikvenice su Gradsko vijeće i gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 29.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Grad

skog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 30.

Gradsko vijeće:

-donosi Statut Grada Crikvenice,

-donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice,

-donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju,

-nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Crikvenice,

-donosi smjernice razvoja Grada Crikvenice,

-utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Crikvenicu,

-donosi dokumente prostornog uređenja Grada Crikvenice,

-bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješuje predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-bira, imenuje, i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

-raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Crikvenice,

-osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Crikvenicu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

-odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

-odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Crikvenice u trgovačkim društvima kojih je Grad Crikvenica osnivač,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Crikvenice, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos 0,5 % prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) kuna,

-odlučuje o dugoročnom zaduženju Grada,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Crikvenice i ustanovama čiji je osnivač Grad Crikvenica iznad iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna,

-odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

-dodjeljuje javna priznanja Grada Crikvenice,

-odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Crikvenice udruzi gradova te uspostavljanju suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

-raspisuje referendum za područje Grada Crikvenice,

-donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice u skladu sa zakonom,

-obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Članak 31.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednik i dva potpredsjednika dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik Gradskog vijeća:

-zastupa Gradsko vijeće,

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

-predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-održava red na sjednici Gradskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

-brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,

-brine se o zaštiti prava vijećnika,

-brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće čini 17 članova izabranih na način propisan zakonom.

Članak 34.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Dužnost članova Gradskog vijeća je počasna i za to član vijeća ne prima plaću.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.

Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Grada Crikvenice, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-smrću.

Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 36.

Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme člana Gradskog vijeća zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član Gradskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

Član Gradskog vijeća ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-prihvatiti se članstva istovremeno u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Član Gradskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 38.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti člana Gradskog vijeća , ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 39.

Gradsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja općih i drugih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika te članova Gradskog vijeća.

Članak 40.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Crikvenice, Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Crikvenice kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Crikvenice uređuju se odlukom Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 41.

Gradonačelnik zastupa Grad Crikvenicu i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Crikvenici.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 41.a

Iznimno od odredbe članka 41. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Gradu Crikvenici je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.

Članak 42.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Crikvenice ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Članak 43.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna Grada i godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, kao i

prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Crikvenice čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Crikvenice i ustanovama čiji je osnivač Grad Crikvenica manjim od iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,

-imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,

-imenuje i razrješuje predstavnike Grada Crikvenice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Crikvenica osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka, gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja te istu objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 44.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 45.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, i to do 1. ožujka tekuće godine za lipanj - prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 46.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka gradonačelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 47.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg on opunomoći osim u slučaju predviđenih zakonom i ovim Statutom.

Članak 48.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku odnosno zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 49.

Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno.

Zamjenici gradonačelnika sami odlučuju da li će dužnost obavljati profesionalno, o čemu u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostavljaju pisanu obavijest.

Članak 50.

Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Grada Crikvenice, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

-smrću.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 41.a ovoga Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik iz članka 41.a ovoga Statuta.

Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka 3. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 51.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenike gradonačelnika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

U slučaju kada je gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Gradu Crikvenici dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH MANJINE/NA

Članak 52.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Crikvenice sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 53.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Crikvenici imaju pravo:

- predlagati tijelima Grada Crikvenice mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Crikvenice, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 54.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Crikvenice, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 55.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Crikvenice isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 56.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 57.

Grad Crikvenica, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Crikvenica osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 59.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 60.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su gradonačelniku.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 60.a

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 61.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Crikvenice, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 62.

Grad Crikvenica u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 63.

Grad Crikvenica osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Crikvenica ima udjele ili dionice gradonačelnik je član skupštine društva (napomena: gradonačelnik zastupa Grad kao pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Crikvenica može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.

Na području Grada Crikvenice osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život građana.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 65.

Na području Grada Crikvenice mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Crikvenica - centar;

2. Mjesni odbor Crikvenica - zapad;

3. Mjesni odbor Crikvenica - istok;

4. Mjesni odbor Dramalj;

5. Mjesni odbor Jadranovo;

6. Mjesni odbor Selce.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 10% građana-birača s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- imenu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.

Dužnosti članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora:

-donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

-donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji (alternativa: odnosno hitne intervencije u MO),

-donosi pravila mjesnog odbora,

-donosi poslovnik o radu,

-donosi financijski plan i godišnji obračun,

-bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,

-saziva mjesne zborove građana,

-predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

-surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Crikvenice,

-surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom te odlukama Gradskog vijeća.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

-rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,

-predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

-predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora,

-predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika i potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti iz samoupravnog djelokruga odgovara gradonačelniku.

Članak 71.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

-predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

-saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

-provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

-surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,

-informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

-obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Članak 72.

Član vijeća mjesnog odbora ima prava i dužnosti:

-prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

-predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

-raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

-obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za cijeli ili za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora.

Program rada iz stavka 1. ovoga članka sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa, a mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi se najkasnije do 15. listopada tekuće godine, za narednu godinu.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se gradonačelniku najkasnije do kraja listopada.

Članak 75.

Pod malim komunalnim akcijama iz članka 68. ovoga Statuta podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).

Članak 76.

Osnovama pravila mjesnog odbora smatraju se odredbe članka 67. do 75. ovoga Statuta.

Članak 77.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 78.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Gradska upravna tijela osiguravaju odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova, na način uređen posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 79.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovoga Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA CRIKVENICE

Članak 80.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Crikvenici, čine imovinu Grada Crikvenice.

Članak 81.

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na

temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 82.

Grad Crikvenica ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Crikvenice su:

-gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-prihodi od koncesija,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Crikvenica u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka Grada Crikvenice iskazuju se u proračunu Grada Crikvenice.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci i rashodi moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 84.

Proračun Grada Crikvenice i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Članak 85.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice mogu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 86.

Ako se tijekom godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti po postupku propisanom zakonom.

Članak 87.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

Članak 87.a

U slučaju iz članka 87. ovoga Statuta, Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

XII. AKTI GRADA

Članak 88.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut Grada Crikvenice, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 89.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom.

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 90.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke, izvješća, preporuke i prijedloge.

Članak 91.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 90. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 92.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Crikvenica osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 95.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Crikvenice i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 96.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 97.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 98.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Crikvenice i na web stranicama Grada Crikvenice.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 99.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

-održavanjem redovitih konferencija za novinare, najmanje jednom mjesečno,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Crikvenice i na web stranicama Grada Crikvenice.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje gradonačelnik.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Crikvenice.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 100.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 6 članova Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 102.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/01 i 8/06) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Crikvenice u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 103.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Crikvenice.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01 i 08/06).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjena i dopuna Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/13)

Članak 32.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članaka 3., 4., 13., 14. st. 1. podstavak 4., 5. i 12. i stavak 2., te čl. 19., 27, i 28. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 11. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=10003&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr