SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 6. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Punat

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuje pravna osnova i razlozi za izradu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (u daljnjem tekstu PPUOP).

(2) Odlukom se određuje obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, stručne podloge i način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve

za izradu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, rokovi za izradu, zabrana izdavanja akata te izvori financiranja ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08, 30/10 i 33/10- pročišćeni tekst) izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04, 9/11).

RAZLOZI ZA IZRADU

Članak 4.

(1)Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području Općine Punat te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima pa se tako pokazala potreba za ciljanim izmjenama i dopunama PPUOP.

(2) Protekom vremena na području Općine Punat u okolnostima usporenog gospodarskog razvoja postavljaju se zahtjevi novog sagledavanja sveukupnog prostora, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba stanovništva i poboljšanja svakodnevne kvalitete života te stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti što i dalje uključuje što racionalnije korištenje prostora i održivi razvoj. S obzirom na veliku udaljenost poslovne zone K 1 Dokulovo od izgrađene infrastrukturne mreže, ista se ukida iz PPUOP.

(3) Daljnji razlozi ciljanih izmjena i dopuna su izmjena vrste turističkih zona izvan naselja s ciljem sprječavanja apartmanizacije i očuvanja prostora.

(4) Izmjena uvjeta o parkirališnim mjestima

(5) Detaljnije definirati uvjete rekonstrukcije

OBUHVAT

Članak 5.

(1) Obuhvat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat u granicama je obuhvata postojećeg Prostornog plana uređenja Općine Punat.

OCJENA STANJA U OBUHVATU

Članak 6.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Punat je Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/ 08, 30/10 i 33/10- pročišćeni tekst) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za prostorne planove uređenja užeg područja, a koji je propisan Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06).

(2) Prostorni plan uređenja Općine Punat je u većem dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora. međutim u protekom trogodišnjeg razdoblja od prvih izmjena i dopuna uočile su se pojave i procesi koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima pa se tako pokazala potreba za ciljanim izmjenama i dopunama PPUOP koje su određene ovom Odlukom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Cilj izrade ciljanih Izmjena i dopuna PPUOP je utvrđivanje uvjeta koji se odnose na:

(1) Prenamjena vrsta turističkih zone izdvojene namjene iz zona turističkih naselja (T2) u zone hotela (T1) ili kampa (T3) s ciljem sprječavanja apartmanizacije i očuvanja prostora

(2) S obzirom na veliku udaljenost poslovne zone K1 Dokulovo od izgrađene infrastrukturne mreže, ista se ukida iz PPUOP zbog ekonomske neisplativosti realizacije poslovne zone

(3) Omogućiti u građevinskom području naselja izgradnju kampa

(4) Detaljnije definirati uvjete rekonstrukcije

(5)Izmjena uvjeta o parkirališnim mjestima

(6) Izvršiti izmjene koje bi sadržavale usklađenja sa najnovijim propisima

STRUČNE PODLOGE

Članak 8.

(1) Za potrebe Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08, 30/10 i 33/10- pročišćeni tekst).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat sudjelovat će u izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštovati u izradi Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, a koji se odnose na predmet Ciljane izmjene i dopune PPUOP. Ista tijela i osobe bit će pozvani na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

(2) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Prostornog plana uređenja Općine Punat iz područja svog djelokruga rada:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

18. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

25. Državna geodetska uprava, Katastarska podružnica Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3, Krk

26. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

37. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat.

(3) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROKOVI

Članak 11.

(1) Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPUOP utvrđuju se slijedeći rokovi:

- I. faza - izrada Prijedloga plana za javnu raspravu, u roku od 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi ciljanih Izmjena i dopuna PPU Općine Punat,

- II. faza - obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta Konačnog prijedloga plana, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave,

- III. faza - izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna PPUOP u roku od 15 dana računajući od dana zaprimanja posljednjeg očitovanja, tj. mišljenja prema posebnim propisima,

- IV. faza - dostavljanje završnog elaborata ciljanih Izmjena i dopuna PPUOP u ugovorenom broju primjeraka u roku od 15 dana računajući od dana objave Plana u SN PGŽ.

U rokove navedene u prethodnom stavku ovog članka nije uključeno vrijeme za javnu raspravu (8 dana) te vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i sl. od strane Općine Punat i nadležnih tijela, a vezano za prihvaćanje pojedine faze rada, davanja uputa te izdavanja suglasnosti na plan.

(2) U postupku ovih ciljanih izmjena i dopuna PPUOP ne provodi se prethodna rasprava.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odgovorna osoba je Općinski načelnik Općine Punat.

ZABRANA IZDAVANJA AKATA

Članak 12.

(1) Tijekom izrade i donošenja Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08), osim rekonstrukcije građevina kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina iznad 4.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13.

(1) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat financirat će se iz Proračuna Općine Punat.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-10

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr