SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 31.i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 53/ 10, 10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 4. sjednici, održanoj 04.11.2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj
u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-35

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

.I. izmjene Programa javnih potreba zašt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr