SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/ 13), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 16. Zakona o proračunu

 (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/ 09., 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« 35/09,53/ 10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 4. sjednici, održanoj dana 04. 11. 2013. godine, donijelo je

II IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj
za 2013. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu (»Službene novine PGŽ« 52/12, 16/13) čl.1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa primjenjuje se od dana objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-32

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

 

II. izmjene Programa javnih potreba u sp  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr