SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

80.

Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« 84/11, 18/13, 22/13, 54/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 07. studenog 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č. 3262 k.o. Baška-nova, u dijelu koji predstavlja parkiralište iza hotela Atrium u Baški, a koji je na prijedlogu parcelacije izrađenom od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, označen kao k.č. 3262/2 k.o. Baška-nova, površine 448 2, a koji prijedlog parcelacije čini sastavni dio ove Odluke. Na ostalom dijelu nekretnine, koji je na prijedlogu parcelacije izrađenom od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33 označen kao k.č. 3262/1 ostaje status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina k.č. 3262/2 k.o. Baška - nova, površine 448 m2 u naravi predstavlja uređeno zemljište, parkiralište i ne služi kao javno dobro, te je trajno prestala potreba korištenja predmetne nekretnine kao nerazvrstane ceste odnosno javnog dobra u općoj uporabi, te se iz tog razloga predmetnanekretnina isključuje iz opće uporabe.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Krku, Zemljišno- knjižni odjel izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. 3262/2 k.o. Baška - nova, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Baška.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/13

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-3

Baška, 7. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr