SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13) i prijedloga isporučitelja vodnih usluga - PONIKVE d.o.o., Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 30. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi priključenja.

(2) Komunalnim vodnim građevinama upravlja Ponikve d.o.o. Krk.

II. ZNAČENJE IZRAZA I POJMOVA

Članak 2.

(1) Komunalne vodne građevine su:

. građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodopskrbna mreža,

. građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge pripadajuće građevine ovim nabrojenim građevinama te sekundarna mreža.

(2) Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

(3) Priključkom na građevinu javne vodoopskrbe čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

(4) Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(5) Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(6 ) Priključkom na građevine javne odvodnje smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru.

(7) Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka .

(8) Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(9) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(10) Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama I opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalan postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora.

(11) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Članak 3.

(1) Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu priključiti na komunalne vodne građevine.

(2) U građevinama s više stambenih jedinica, svaka stambena jedinica koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu moraju, mora imati svoj vodomjer .

Članak 4.

(1) Priključenje građevine na komunalne vodne građevine obavlja se pod nadzorom javnog isporučitelja vodne usluge.

(2) Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(3) Troškove priključenja na komunalne vodne građevine snosi vlasnik/investitor, odnosno drugi zakoniti posjednik, građevine ili druge nekretnine.

Članak 5.

(1) Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine uz suglasnost jedinice lokalne samouprave u slučaju:

1. da postoje tehničko-tehnološki uvjeti za to,

2. da je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, pravna osoba (d.d. ili d.o.o.), ili obrt registriran za poljoprivredu, ili je registriran kao OPG,

3. da je nekretnina privedena poljoprivrednoj namjeni, što se dokazuje kulturom iz posjedovnog lista, te urbanističkom identifikacijom - uvjerenjem nadležnog županijskog ureda da se nekretnina nalazi izvan građevinskog područja.

(2) Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, nadležno tijelo u jedinici lokalne samouprave odmah će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

(1) Postupak priključenja započinje podnošenjem pisanog zahtjeva vlasnika/investitora, odnosno drugog zakonitog posjednika (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelju vodne usluge.

(2) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

2. kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola),

3. kopiju katastarskog plana 1:1000,

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste,

5. vlasnički list (kupoprodajni ugovor),

6. kopiju osobne iskaznice i OIB,

7. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje,

8. suglasnost jedinice lokalne samouprave o priključenju na komunalne vodne građevine

(3) Zakoniti posjednik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine.

Članak 7

(1) Isporučitelj vodne usluge, na temelju zahtjeva za priključenje, provodi postupak za izdavanje suglasnosti za priključenje, odnosno izdaje suglasnost za priključenje ako su za priključenje ispunjeni opći i tehnički uvjeti.

(2) Suglasnost o priključenju građevine na komunalne vodne građevine sadrži:

1. podatke o vlasniku odnosno zakonitom posjedniku građevine, ili druge nekretnine za koju je podnesen zahtjev za priključenje,

2. podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini za koju je podnesen zahtjev za priključenje ( adresu, katastarsku oznaku odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjenu i dr. ),

3. tehničko-tehnološke uvjete priključenja,

4. broj i vrstu priključaka,

5. rok za priključenje.

(3) Primjerak suglasnosti iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj vodne usluge dostavlja Općini Baška.

Članak 8.

Građevina se neće priključiti na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. da je izgrađena bez akta kojim se dopušta gradnja,

2. ako nisu ispunjeni opći tehničko-tehnološki uvjeti priključenja.

Članak 9.

(1) U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne .

(2) U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame za građevinu izgrađenu do 500 m zračne linije do mora odnosno nepropusne septičke taložnice za građevinu izgrađenu na udaljenosti većoj od 500 m od linije mora .

(3) Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 10.

(1) Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

1. stambene građevine - 12 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje,

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje.

(2) Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sve dosadašnje instalacije, koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije.

Članak 11.

(1) Ako vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine, ne priključi istu na komunalne vodne građevine u skladu s odredbom članka 10. ove Odluke, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge, jedinica lokalne samouprave će donijeti rješenje o obvezi priključenja predmetne građevine na teret vlasnika/investitora.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine ima pravo žalbe upravnom tijelu nadležnom za gospodarstvo u Primorsko-goranskoj županiji.

V. PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/11).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-10

Baška, 30. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=10007&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr