SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Temeljem članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija
učenicima i studentima

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 03, 54/06,56/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Pravo na stipendiju iz članka 1. ove Odluke prvenstveno imaju nadareni završeni osmoškolci, redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Baška, s ostvarenim prosjekom ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno):

. osnovna škola - od 4,90 na više,

. srednja škola - od 4,50 na više,

. studij - od 4,00 na više.

Učenici i studenti, koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, nemaju pravo na stipendiju po ovoj Odluci.«

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Pravo na stipendiju ostvaruje natjecatelj s boljim ukupnim prosjekom ocjena, zaokružen na dvije decimale.

U slučaju istog prosjeka ocjena, prednost ostvaruje kandidat s boljim prosjekom ocjena u školskoj/akademskoj godini, koja je prethodila godini za koju je objavljen natječaj.«

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. riječ »obrazloženog« briše se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju novi stavci 2. i 3.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Korisnik studentske stipendije, koji redovno upiše narednu akademsku godinu i o istome dostavi pravovaljani dokaz, te pri tomu ostvari prosjek ocjena iz članka 4. Ove Odluke, ostvaruje pravo na nastavak primanja stipendije, bez obveze sudjelovanja na moguće raspisanom natječaju za dodjelu stipendija.«

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Pravo na daljnje primanje stipendije gubi:

. korisnik učeničke stipendije koji na kraju školske godine ne ostvari prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke,

. korisnik studentske stipendije koji ne ostvari prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 7.

U članku 18. riječ » vojna obveza« briše se.

Članak 8.

Na Ugovore o dodjeli stipendije zaključene prije stupanja na snagu ove Odluke, primjenjuje se Odluka o stipendijama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/03, 54/06, 56/09).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-8

Baška, 30. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=10007&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr