SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te članaka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljane izmjene
i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o Izmjeni dopuni Odluke o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/13), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) U Članku 2., u stavku 1., dio rečenice ''te Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09 i 3/11)'', briše se.

Članak 3.

(1) U Članku 3. točka 2., briše se.

Članak 4.

(1) U Članku 4., u točki 1., u prvoj alineji, iza riječi »k.o. Baška«, dodaje se tekst i glasi: »odnosno k.č. 1250 k.o. Jurandvor Nova)«.

(2) U istom Članku 4., u točki 1., u drugoj alineji, mijenja se dio teksta »na dijelu k.č. 294 k.o. Draga Bašćanska) površine cca 2.582 m2«, i glasi: »na k.č. 213 i 214 i dio k.č. 294 k.o. Draga Baška odnosno k.č. 1259 i 1260 k.o. Draga Baška Nova), ukupne površine cca 2.733 m2«.

(3) U istom Članku 4. točka 2., briše se.

Članak 5.

(1) U Članku 5. stavak 2., briše se.

Članak 6.

(1) U Članku 6. u stavak 1., druga alineja, briše se.

(2) U istom Članku 6. u stavku 2., dio rečenice »te Rješenje o uvjetima građenja poluugrađene obiteljske kuće na dijelu za k.č. 3852 k.o. Baška-nova (Klasa: UPI-361-03/11- 03/195 od 02. veljače 2012. godine) i Rješenje o uvjetima građenja poluugrađene obiteljske kuće na dijelu za k.č. 3852 k.o. Baška-nova (Klasa: UPI-361-03/11-03/194 od 02. veljače 2012. godine)«, briše se.

Članak 7.

(1) U Članku 9. dio rečenice »odnosno na važećoj topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 i/ili na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000«, briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Nositelj izrade će dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

-tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 15 dana dostave zahtjeve - podatke, planske smjernice i propisane dokumente za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana).

-Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

Članak 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-20

Baška, 30. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr