SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

69.

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se:

. mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

. vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,

. održavanje groblja i uklanjanje otpada,

. uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

. uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje.

Članak 2.

(1) Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine

(2) Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan toga prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

(3) Na prostorne i tehničke uvjete u svezi s planiranjem, izgradnjom, organiziranjem i uređenjem groblja i pratećih građevina primjenjuju se odredbe odnosnih podzakonskih akata.

Članak 3.

(1) Na području Općine Baška nalaze se sljedeća groblja: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.

(2) Groblja iz stavka 1. ovoga članka komunalni su objekti u vlasništvu Općine Baška.

(3) Grobljima iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, upravlja Općina Baška ili pravna ili fizička osoba kojoj Općinski načelnik Općine Baška dodijeli groblja na upravljanje (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Članak 4.

(1) Na grobljima iz članka 2. stavak 1. ove Odluke, u pravilu, ukapaju se umrle osobe koji imaju prebivalište na području, odnosno u mjestu, u kojemu se nalazi groblje.

(2) Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 5.

(1) Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, te o tome donosi rješenje.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, putem Uprave groblja.

(3) Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.

(4) Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

(5) Visinu naknada iz stavaka 3. i 4. ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik Općine Baška Odlukom o visini grobnih naknada.

Članak 6.

U smislu prethodnog članka grobna mjesta se dijele na:

. grob,

. jednostruka grobnica,

. dvostruka grobnica,

. niša.

Članak 7.

(1) Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik grobnog mjesta) i članovi njezine obitelji.

(2) Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.

(3) Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo na korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

(4) Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta, u isto se mogu ukapati osobe, koje su u času smrti korisnika grobnog mjesta bili članovi njegove obitelji.

(5) Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama, koje imaju prebivalište na području Općine Baška. Ugovor o ustupanju korištenja mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

(6) Iznimno, grobnica, odnosno grob za urne ne smatra se grobnim mjestom u smislu prethodnog stavka ovoga članka.

(7) Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se, uz ustupanje grobnog mjesta, prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba, novi korisnik grobnog mjesta dužan je, u svrhu upisa prava korištenja grobnog mjesta, Upravi groblja dostaviti:

. presliku isprave temeljem koje se stječe pravo korištenja grobnog mjesta (rješenje o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.),

. presliku osobne iskaznice ili domovnice,

. presliku rješenja Porezne uprave o uplaćenom porezu na promet nekretnine.

(8) Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

III. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA I NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 8.

(1) Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon isteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu i nišu.

(2) U grobove za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

Članak 9.

(1) Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

(2) Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto, koje odredi Uprava groblja.

(3) Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Baška.

Članak 10.

Obred pogreba vrši se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa, u skladu s odredbama ove Odluke, neovisno o državljanstvu, narodnosti ili vjeroispovijesti umrloga.

Članak 11.

(1) Uprava groblja može namijeniti posebni dio groblja ili pojedinačna grobna mjesta za privremene ukope.

(2) Privremeni ukopi mogu se obaviti u sljedećim slučajevima:

. ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Baška, a nema osigurano grobno mjesto,

. ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

(3) Za privremeni ukop u grobno mjesto koje je dodijeljeno drugom korisniku, neophodno je pisano odobrenje korisnika grobnog mjesta.

(4) Za vrijeme trajanja privremenog ukopa plaća se mjesečna naknada prema cjeniku Uprave groblja, o čemu se zaključuje ugovor.

(5) U privremenim grobovima posmrtni ostaci se ekshumiraju najkasnije 15 godina nakon ukopa i premještaju u zajedničku kosturnicu ili obiteljsku grobnicu.

(6) Na zahtjev članova obitelji umrlog posmrtni ostaci mogu se premjestiti i ranije od navedenog u prethodnom stavku.

(7) Troškove prijevoza posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto, odnosno do mjesta konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop.

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 12.

Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.

Članak 13.

(1) Groblja moraju biti ograđena, te održavana tako da uvijek budu čista i uredna.

(2) Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 14.

(1) Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim.

(2) Korisnik groba može održavanje istoga i prostora oko njega povjeriti Upravi groblja, ili nekoj trećoj osobi, kada je o istomu obvezan obavijestiti Upravu groblja.

(3) Na grobovima se mogu postavljati posude za cvijeće, koje po vrsti i obliku moraju odgovarati estetskom izgledu groblja.

(4) Neprikladne i neukusne posude za cvijeće (konzerve, lonci i sl.) Uprava groblja uklonit će bez upozorenja.

(5) Uprava groblja će ukloniti vijence i cvijeće s grobova nakon isteka 10 dana od dana ukopa tijekom ljetnih mjeseci, odnosno nakon isteka 20 dana od ukopa tijekom zimskih mjeseci.

Članak 15.

(1) Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

(2) Ako, unatoč pozivu, korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

Članak 16.

(1) O obliku nadgrobnih ploča i spomenika, te sadržaju natpisa, odlučuju sami korisnici groba pridržavajući se plana uređenja groblja.

(2) Zabranjeno je postavljati, odnosno ispisivati natpise na nadgrobnim pločama, spomenicima i drugim objektima na groblju, koji vrijeđaju nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, ili uspomenu na pokojnike. Takve natpise Uprava groblja je dužna trenutno ukloniti o trošku korisnika groba.

(3) Nadgrobni spomenici moraju biti izgrađeni od trajnog materijala, a po dimenzijama, obliku i načinu obrade, moraju biti u skladu s okolinom, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

(4) Moguće sporove između korisnika groba i Uprave groblja u svezi s opisanim u stavku 3. ovoga članka, rješava Općinski načelnik Općine Baška.

Članak 17.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu osigurati odgovarajući prostor i spremnik za odlaganje ostataka vijenaca, cvijeća i drugog otpada.

Članak 18.

(1) Groblja su građanima otvorena za posjete:

. od 01. listopada do 31. ožujka, u vremenu od 07,00 sati do 17,00 sati,

. od 01. travnja do 30. rujna, u vremenu od 07,00 sati do 20,00 sati.

(2) Posjetitelji groblja obvezni su održavati red i mir na groblju, te, u svezi s istim, pridržavati se svih naputaka ovlaštenih osoba.

(3) Djeca do 10 godina starosti mogu se zadržavati na groblju isključivo u pratnji starijih osoba.

Članak 19.

(1) Na grobljima je zabranjeno:

. zadržavati se izvan vremena navedenoga u stavku 1. članka 17. ove Odluke,

. prljati i oštećivati grobove, staze i ostale objekte,

. obavljati bilo kakvu drugu djelatnost osim pružanja pogrebnih usluga,

. neovlašteno ulaziti u mrtvačnicu,

. narušavati red i mir na groblju,

. puštati, dovoditi i držati životinje,

. neovlašteno kositi travu,

. postavljati neprikladne slike, natpise i sl.,

. izvoditi bilo kakve radove bez odobrenja Uprave groblja.

 (2) U slučaju da se domaće životinje, poglavito ovce, zateknu na groblju, odgovornost, time i prekršajne sankcije, snose vlasnici istih životinja.

Članak 20.

Uprava groblja ne odgovara za štetu moguće počinjenu na groblju, koju prouzroče treće osobe.

Članak 21.

(1) Radi osiguranja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

. obavljanje radova prijaviti Upravi groblja,

. radove izvoditi tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, koje odredi Uprava groblja,

. građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati na groblju samo za vrijeme izvođenja radova,

. u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, radilište dovesti u prijašnje stanje,

. prevoziti materijal u vrijeme, putovima i stazama koje odredi Uprava groblja,

. nakon upotrebe zatvoriti izljevna mjesta na vodovodu.

(2) Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

(3) Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

V. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Članak 22.

(1) Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

(2) Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom načelniku.

Članak 23.

(1) Uprava groblja donosi Položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

(2) Uprava groblja brine da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

(3) Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa, te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebna je suglasnost Uprave groblja.

(4) Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapela i slično, potrebno je ishoditi odobrenje sukladno propisima o gradnji.

Članak 24.

(1) Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala grobna mjesta.

(2) Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja predlaže Općini Baška rekonstrukciju, odnosno proširenje postojećeg ili gradnju novoga groblja.

Članak 25.

(1) Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke o:

. grobnicama i grobnicama za urne,

. grobovima i grobovima za urne,

. korisnicima grobova i grobnica, te grobova i grobnicama za urne,

. osobama koje imaju pravo ukopa,

. svim promjenama,

. uzroku smrti.

(2) Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovoga članka je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

(3) Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom matičnom broju građana umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

(4) Akti iz stavaka 1. i 3. ovoga članka moraju se pohraniti i trajno čuvati.

(5) Nadzor nad vođenjem akata iz ovoga članka provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

VI. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 26.

(1) Visinu naknada za dodjelu grobnog mjesta, te godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta (članak 4. stavci 3. i 4. ove Odluke), na prijedlog Uprave groblja, utvrđuje Općinski načelnik Odlukom o visini grobnih naknada.

Članak 27.

(1) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje se prema:

. lokaciji groblja,

. lokaciji grobnog mjesta na groblju,

. veličini grobnog mjesta,

. troškovima opremanja groblja komunalnom infrastrukturom.

(2) Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se na osnovi troškova održavanja i uređenja groblja utvrđenim Planom uređenja groblja.

Članak 28.

(1) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

(2) Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju, u pravilu, jedanput godišnje.

(3) Uprava groblja dužna je korisniku groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.

Članak 29.

(1) Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

(2) Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može nastaviti koristiti grobno mjesto, te raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.), nakon što, na poziv Uprave groblja, u roku od 8 (osam) dana plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama.

(3) Ako prijašnji korisnik ne postupi na način opisan u prethodnom stavku, glede opreme i uređaja groba, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

(4) Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Članak 30.

(1) Sredstva s osnova naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta prihod su Uprave groblja i koriste se za pokriće troškova upravljanja grobljem (uređenje, održavanje, rekonstrukcija groblja i dr.).

(2) Uprava groblja obvezna je Općinskom načelniku podnijeti pisano izvješće o namjenskom trošenju sredstava naplaćenih grobnih naknada iz članka 28., najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.

VII. NADZOR

Članak 31.

(1) Nadzor pridržavanja odredbi ove Odluke obavljaju ovlaštena osoba Uprave groblja i komunalni redar.

(2) U obavljanju nadzora ovlaštena osoba Uprave groblja i komunalni redar ovlašteni su:

. izdati usmeni nalog fizičkim i pravnim osobama kojim se nalaže radnja u svrhu održavanja reda na grobljima u skladu s ovom odlukom,

. predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga protiv osoba za počinjene prekršaje utvrđene ovom Odlukom, a sve na temelju zapisnika o utvrđenom prekršaju, koji obvezno sadrži podatke o pravnoj osnovi, datumu i mjestu počinjenja prekršaja, počinitelju prekršaja, opis prekršaja i dr.,

(3) Komunalni redar ovlašten je na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja

(4) Na temelju prijave, odnosno zapisnički utvrđenog prekršaja od strane ovlaštene osobe Uprave groblja ili komunalnog redara, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

. izdaje obavezni prekršajni nalog,

. pokreće prekršajni postupak.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kaznit će se pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost:

. ako postavlja, odnosno ispisuje natpise na nadgrobnim pločama, spomenicima i drugim objektima na groblju, koji vrijeđaju nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, ili uspomenu na pokojnike (članak 15. stavak 2. Odluke),

. ako se ne pridržava zabrana iz članka 18. stavak 1., Odluke,

. ako postupa suprotno članku 20. stavak 1. Odluke.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kn za prekršaje iz ovoga članka.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kaznit će se fizička osoba:

1. ako, kao vlasnik-korisnik, ne održava grobno mjesto i prostora oko istoga urednim (članak 13. stavak 1. Odluke),

2. ako se zadržava na groblju izvan vremena utvrđenog u članku 17. stavak 1. Odluke,

3. ako se njezino dijete, starosti do 10 godina, zadržava samo na groblju, bez pratnje starijih osoba (članak 17. stavak 3. Odluke),

4. ako se njezine domaće životinje, poglavito ovce, zateknu na groblju (članak 18. stavak 2. Odluke).

(2) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 200,00 kn za prekršaje iz ovoga članka.

Članak 34.

Novčanim kaznama iz članka 31. i 32. ove Odluke kaznit će se roditelji ili staratelji maloljetnika koji počini prekršaj iz spomenutih članaka

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove.

Članak 36.

(1) Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravila ponašanja na groblju te ostale akte propisane Zakonom o grobljima.

(2) Ovlašćuje se Uprava groblja, po potrebi, donijeti akte za provedbu ove Odluke.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/98, 4/00).

Članak 38.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-7

Baška, 30. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr