SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

155.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. listopada 2013. godine, donio je

IZMJENE i DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2013. godinu

Članak 1.

U planu upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/ 12) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2013. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:


1. Sanacija zida u Pulskoj ulici - drugi dio radova 1.071.000,00 kn


2. Obavljanje stručnog i obračunskog nadzora nad Sanacijom zida u Pulskoj
ulici - drugi dio radova 13.000,00 kn


3. Sanacija obalnog zida, stubišta i staze do plaže na Preluci 642.000.00 kn


4. Obavljanje stručnog i obračunskog nadzora nad Sanacijom obalnog zida,
stubišta i staze do plaže na Preluci 12.500,00 kn


5. Uređenje plaže Grčevo 415.000,00 kn


6. Nabava i postava pet fitnes sprava na plaži Grčevo 85.000,00 kn


7. Uređenje plaže Igralište (rampe za pristup moru i sunčališta) 362.000,00 kn


8. Izrada i postava novog montažnog sanitarnog objekta uz plažu Sablićevo 60.000,00 kn


9. Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od
Pećina do Preluka 80.000,00 kn


10. Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi): 613.000,00 kn

- sanitarnih objekata

- obalnih zidova,

- obalnih šljunčanih i betonskih puteva

- sunčališta,

- staza,

- stubišta,

- ograda,

-opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana)

-dohranjivanje plaža šljunkom,

- održavanje stjenskih pokosa na plažama Sablićevo, Grčevo i Glavanovo,

- uređenje prilaza plažama uz Dječju bolnicu Kantrida

- uređenje obalnog puta Lungo mare

- ostalo


11. Tehnička priprema - snimak stanja postojećih instalacija dovoda pitke vode za
opskrbu plaža na području grada Rijeke 66.500,00 kn


12. Tehnička priprema za izradu razvodnih ormara i elektroinstalacija za privremene
objekte na plažama 20.000,00 kn


13. Redoviti pregled stijenskih pokosa na plažama i izrada elaborata s prijedlogom
mjera zaštite 50.000,00 kn


14. Tehnička priprema za izvedbu šetnice uz more od Skaleta prema Biviu
(idejni, glavni i izvedbeni projekt) 100.000,00 kn


15. Tehnička priprema za proširenje plaže za osobe s invaliditetom (idejni projekt
sa ishođenjem lokacijske dozvole) 80.000,00 kn


16. Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u
zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2013 godine 120.000,00 kn


17. Izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
dovoda i odvoda vode 8.000,00 kn


18. Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte
na plažama 40.000,00 kn


19. Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja 30.000,00 kn


Sveukupno: 3.868.000,00 kn


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 3.868.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/82-9

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 29. listopada 2013.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51000&odluka=155
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr