SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

152.

Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 15. stavka 1. i članka 19. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/09 i 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09,11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

1.Grad Rijeka će u korist Sveučilišta u Rijeci, Trg Braće Mažuranića 10, osnovati pravo građenja na nekretninama, u naravi građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke, oznaka: dio k.č. br. 1449/3, dio k.č. br. 1447/1, dio k.č. br. 705, k.č. br. 703, dio k.č. br. 728/3, k.č. br. 728/4 i dio k.č. br. 6995/3, sve k.o. Sušak (koje odgovaraju gruntovnim česticama u k.o. Trsat-Sušak oznaka: dio k.č. br. 1543/47 i dio k.č. br. 1543/44 obje upisane u z.k.ul. 2842, dio k.č. br. 1256/1 i dio k.č. br. 1256/2 obje upisane u z.k.ul. 989, dio k.č. br. 1042/3 upisane u z.k.ul. 2210, dio k.č. br. 1258/2 i k.č. br. 1046/4 obje upisane u z.k.ul. 2223 i dio k.č. br. 2388/1, upisane z.k.ul. PI), ukupne površine 68.956,45 m2 vrijednosti 38.270.829,75 kuna, radi izgradnje građevina i uređenja površina sukladno Detaljnom planu uređenja sveučilišnog Kampusa i kliničkog bolničkog centra na Trsatu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/05) na građevnim česticama planskih oznaka PP-5, D5-17, D5-18, D5-19, D5-20, D5-22, Z1-9, Z1-10, Z1-11, Z1-12, R1-1 i dio R1-3.

2. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o osnivanju prava građenja sa Sveučilištem u Rijeci kao Nositeljem prava građenja.

Pravo građenja osniva se na rok: dok na zemljištu postoji građevina.

Pravo građenja osniva se bez naknade.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/163

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-4

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr