SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

149.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) u članku 2. Glavi I. broj: »15.304.000,00« zamjenjuje se brojem: »15.349.000,00«.

U točki 2. broj: »760.000,00« zamjenjuje se brojem:
»805.000,00«.

U Glavi II. broj: »43.132.000,00« zamjenjuje se brojem:
»41.940.000,00«.

U točki 1. broj: »16.283.000,00« zamjenjuje se brojem:
»16.353.000,00«.

U točki 4. broj: »621.000,00« zamjenjuje se brojem:
»984.000,00«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Održavanje autobusnih čekaonica 137.000,00 kn

–tekuće održavanje 142 čekaonice koje podrazumijeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama,

– građevinske radove«.

U točki 8. broj: »500.000,00« zamjenjuje se brojem:
»550.000,00«.

U točki 9. broj: »528.000,00« zamjenjuje se brojem:
»558.000,00«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Zaostalo opremanje 7.960.000,00 kn

-Arheološki park i uređenje okolnih
javnih površina 4.200.000,00 kn

-Uređenje Cvetkovog trga - I. faza 1.060.000,00 kn

-Uređenje Koblerovog trga - I. faza 2.700.000,00 kn«.

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 23.197.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste i održavanje slivnika i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 21.475.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 10.195.000,00 kn

1.1. Manji zahvati, veći zahvati, ophodnja 3.398.000,00 kn

1.2. Odvodnja oborinskih voda (otvoreni sistem, upojni
bunari, oštećene linijske rešetke, hitne intervencije na
sanaciji otvorenog sistema odvodnje) 1.104.000,00 kn

1.3. Održavanje betonskih graničnika 25.000,00 kn

1.4. Održavanje svjetlarnika 20.000,00 kn

1.5. Održavanje mostova i nathodnika 347.000,00 kn

1.6. Uređenje prostora za smještaj spremnika
za o tpad 50.000,00 kn

1.7. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije i hitne
intervencije pri incidentnim situacijama 730.000,00 kn

1.8. Zaštitne ograde i branici 725.000,00 kn

1.9. Sanacija potpornih i obložnih zidova 455.000,00 kn

1.10. Sanacija stjenskih pokosa 360.000,00 kn

1.11. Održavanje vertikalne signalizacije te
obilježavanje naziva ulica 338.000,00 kn

1.12. Održavanje horizontalne signalizacije te
uređenje parkirnih mjesta za invalide 1.172.000,00 kn

1.13. Održavanje svjetlosne signalizacije 1.420.000,00 kn

1.14. Nabava i postava prometnih ogledala i
ostale opreme 31.000,00 kn

1.15. Podizno spustni stupići (pilomati) 20.000,00 kn

2. Zimska služba 3.756.000,00 kn

3. Izvanredno održavanje 1.740.000,00 kn

4. Prometni zahvati 781.000,00 kn

5. Ostali radovi 824.000,00 kn

6. Upis cesta u zemljišne knjige 500.000,00 kn

7. Naknada za obavljanje poslova održavanja
cesta i za obavljanje poslova AUP-a 3.521.000,00 kn

8. Prijelazni radovi iz 2012. godine 158.000,00 kn.

U okviru stavke izvanredno održavanje, planira se sanacija mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice Rade Šupića za koji zahvat je u 2012. godini izvršena tehnička priprema, te izvanredno održavanje ostalih cesta na području Grada (sanacija nathodnika na Škurinjskoj cesti, sanacija asfaltne površine na Trgu 128 brigade hrvatske vojske).

1. Prometni zahvati obuhvaćaju:

1.1. Postava rampi za invalide na nogostupima i na
prilazima stambenim zgradama,

1.2. Zamjena semaforskih uređaja,

1.3. Zamjena video monitora u prometnom centru,

1.4. Izrada nove interaktivne karte sustava nadzora prometa,

1.5. Semaforizacija pješačkih prijelaza,

1.6. Premještanje pješačkih prijelaza, preregulacija prometa,

1.7. Ostali projekti i istraživanja.

Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su izrada projekta, studija, obavijesti, preregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija i ostali radovi u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta.

2. Čišćenje slivnika 1.722.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika i čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«.

Glava IV. mijenja se i glasi:

»IV. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: 10.876.000,00 kn

-Utrošak električne energije za
javnu rasvjetu, 6.146.000,00 kn

-Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, atestiranje elektroinstalacija rasvjete igrališta, 2.835.000,00 kn

–II. faza realizacije projekta »Energetski
učinkovita javna rasvjeta - Rijeka« (zamjena
zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim
ekološkim svjetiljkama), 1.395.000,00 kn

-Uređenje javne rasvjete u Ulici
Mate Balote, 173.000,00 kn

-Uređenje javne rasvjete u rukohvatu
mosta na Titovom trgu, 88.000,00 kn

-Uređenje javne rasvjete između kućnog
broja 14 u Ulici Mirka Čurbega i kućnog
broja 3/1 u Zvonimirovoj ulici, 39.000,00 kn

-Proširenje javne rasvjete, 200.000,00 kn«.

Glava V. mijenja se i glasi:

»V. ODRŽAVANJE GROBLJA

UKUPNO: 2.612.000,00 kn

1. Održavanje Groblja Kozala 1.052.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija i uređenje kamenih stepenica sa podestima na spoju polja »M« i »N«,

-sanacija vodovodne mreže između polja »P« i »J«,

-sanacija i popločavanje pješčane staze ispred blokova niša broj 57 na polju »P« prema bloku niša broj 90 na polju »J«,

-uređenje i ličenje fasade objekta mrtvačnice,

-uređenje i ličenje fasade kolskog ulaza i objekta
skladišta na ulazu u groblje.

2. Groblje Trsat 277.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

3. Centralno gradsko groblje Drenova 838.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-sanacija pješačkog trga od kulir ploča s unutarnje strane ulaza u groblje.

4. Groblje Zamet 165.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-uređenje platoa sa centralnim križem,

-uređenje i ličenje fasade objekta mrtvačnice.

5. Groblje Sveti Kuzam 45.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-sanacija centralnog objekta s križem.

6. Groblje Draga 61.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-uređenje krova i ličenje fasade objekta mrtvačnice.

7. Groblje Donja Drenova 39.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

8. Groblje Gornja Drenova 11.000,00 kn

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

9.Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. 124.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. broj: « 95.563.000,00« zamjenjuje se brojem: »93.974.000,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/155

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr