SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

148.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od 100.000,00

-Stambena cesta Marčeljeva Draga - spoj
Jakominića 388 m
2100.000,00«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od9.558.000,00

-Cesta 233 dužine 1100 m' - dio 50.000,00

-Pristupne ceste po rješenju o komunalnom
doprinosu dužine 80 m' 480.000,00

-Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica -
Marinići dužine 2.765 m' - dio 1.053.000,00

-Pristupna cesta s parkiralištem do tenis
centra u Marčeljevoj Dragi dužine 130 m' 1.960.000,00

-Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
dužine 780 m' 350.000,00

-Spoj ceste »A« na lokaciji Bok Drenova
dužine 480 m' 60.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 80 m' 110.000,00

-Stambena cesta Marčeljeva Draga -
spoj Jakominića dužine 176 m' 2.650.000,00

-Stambena cesta iznad dječje bolnice
Kantrida dužine 200 m' 735.000,00

-Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza
za zgrade branitelja - I.faza na Kozali 100.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova naDrenovi
U1, U2, U3, U4 i dio U10 dužine 355 m' 1.900.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na
Martinkovcu dužine 900 m' 100.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Hostovom
bregu dužine 100 m' 10.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 2.692.000,00

-Cesta 233 dužine 1100 m' - dio 600.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Zapadni
Zamet dužine 120 m' - dio 110.000,00

-Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica -
Marinići dužine 2.765 m' - dio 182.000,00

-Stambena cesta Marčeljeva Draga -
spoj Jakominića dužine 176 m' 800.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom
opremanju zemljišta za gradnju stanova
na Martinkovcu dužine 900 m' 1.000.000,00«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od 505.000,00

-Stambena cesta Marčeljeva Draga -
spoj Jakominića dužine 193 m' 150.000,00

-Pristupna cesta s parkiralištem do tenis
centra u Marčeljevoj Dragi dužine 160 m' 90.000,00

-Stambena cesta iznad dječje bolnice
Kantrida dužine 300 m' 165.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Drenovi
U1, U2, U3, U4 i dio U10 dužine 301 m' 100.000,00«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od 900.000,00

-Nastavak gradnje javne površine
na groblju 750 m
2900.000,00«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od 1.824.500,00

-Nabava opreme za prikupljanje i
odvoz komunalnog otpada 1.824.500,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u
ukupnom iznosu od 685.100,00

-Nabava opreme za prikupljanje i
odvoz komunalnog otpada 685.100,00«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od 10.031.200,00

-Sanacija odlagališta komunalnog
otpada Viševac u fazama - dio 7.112.500,00

-»0« Faza gradnje odlagališta na ŽCGO
Marišćina 2.516.400,00

-Privremeni plato na »0« fazi odlagališta
ŽCGO »Marišćina« 402.300,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 17.234.500,00

-Sanacija odlagališta komunalnog
otpada Viševac u fazama - financijska
pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost 2.887.500,00

-Gradnja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Marišćina 7.726.000,00

-»0« Faza gradnje odlagališta na ŽCGO
Marišćina - financijska pomoć Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 6.621.000,00«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u
ukupnom iznosu od 1.450.000,00

-Uređenje objekata tržne djelatnosti 1.450.000,00«

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 44.980.300,00 kuna.«

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/154

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51000&odluka=148
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr