SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
120

119.

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02) Vijeće Makedonske nacionalne manjine na sjednici održanoj 11. srpnja 2003. godine, donijelo je

STATUT
Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće Makedonske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti te način odlučivanja.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća je:

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU.

Naziv Vijeća na makedonskom jeziku je:

SOVET NA MAKEDONSKOTO NACIONALNO MALCINSTVO ZA GRAD RIJEKA.

Sjedište Vijeća je u Rijeci, Studentska ulica br.4 - 51000 Rijeka - HR

Vijeće djeluje na području Grada Rijeke.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća za mandatno razdoblje od četiri godine.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom dvojezično, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovoga članka Vijeće osigurava:

- predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,

- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine,

- davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

- organiziranjem savjetovanja,

- te druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada Vijeća.

Članak 7.

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

- da se pridržavaju odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Vijeća;

- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

III. RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća,

2. Komisija za financijska pitanja

3. (Vijeće može imati i druga tijela, prema posebnoj odluci).

Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim i radnim tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuje ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća.

Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova (prema odredbi članka 27. stavka 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).

Članak 13.

Vijeće donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune;

- program rada;

- donosi financijski plan i usvaja završni račun;

- odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije;

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo zahtijevati od jedinice, da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

- zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

- saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,

- provodi odluke Vijeća,

- obavlja druge poslove od interesa makedonske nacionalne manjine.

Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.

Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti i prije isteka mandata na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

Članak 15.

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi (može se propisati i drugačije) i s pažnjom dobrog gospodara.

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Članak 16.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovoga članka, o nastaloj situaciji obavijestiti će savjet za nacionalne manjine.

Članak 17.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave (posebno propisati, ako se Vijeće odluči za davanje naknada).

Članak 18.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

- dotacija,

- poklona,

- nasljedstva,

- dotacija iz državnog proračuna,

- dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području na kojem Vijeće djeluje,

- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća,

- ostali prihodi sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 19.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 20.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Članak 21.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća nacionalne manjine objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave za čije je područje osnovano (ovo je obveza prema članku 27. stavku 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).

Članak 22.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

U Rijeci, 11. srpnja 2003 g.

Predsjednik Vijeća
Mihailo Davčevski, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr