SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) Odbor za statutarno - pravna pitanja utvrđuje pročišćeni tekst Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Bakra.

Pročišćeni tekst Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Bakra obuhvaća Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 9/02) te njene izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, br. 16/10 i 7/13.

ODLUKA
o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornog prava i troškovi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 1.a

Vijeća mjesnih odbora biraju građani koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira i koji imaju biračko pravo.

Za članka vijeća mjesnog odbora može biti izabran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodan je članak 1.a.

Članak 2.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u skladu sa Zakonom, statutom i ovom Odlukom.

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se Statutom Grada Bakra.

Članak 3.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika Grada ne mogu istovremeno obavljati dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili druga prava i obveze koje su nespojive.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, riječi: »Član poglavarstva Grada ne može« zamijenjene su sa riječima »Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika Grada ne mogu«.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra raspisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom i utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamijenjene su sa riječju »Gradonačelnik«.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, riječ: »Gradonačelnik« zamijenjena je riječima: »Gradsko vijeće«.

Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, prijevremeni se izbori moraju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održavati prijevremeni izbori.

II. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 5.

Tijela za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, izmijenjen je stavak 1.

Opći nadzor zakonitosti izbora za članove vijeća mjesnih odbora provodi Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Članak 6.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik.

Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, članak 6. je izmijenjen.

Članak 7.

Gradsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora:

-brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora,

-propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

-donosi obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci,

-imenuje članove biračkih odbora,

-određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora,

-nadzire rad biračkih odbora,

-obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

-na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

-nadzire pravilnost izborne promidžbe,

-prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

-objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove određene izbornim zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, članak 7. je izmijenjen.

Članak 8.

Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Gradskom izborno povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu to će tijelo samostalno odrediti članove biračkih odbora.

Članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati na listi za članove vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik biračkih odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a u pravili trebaju biti pravne struke. Predsjednik biračkih odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri Gradskom izbornom povjerenstvu.

Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Gradsko izborno povjerenstvo najkasnije pet dana prije održavanja izbora.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, članak 8. je izmijenjen.

Članak 9.

Brisan

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, članak 9. je brisan.

III. KANDIDIRANJE

Članak 10.

Liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnog odbora predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanom zakonom, statutom i ovom Odlukom.

Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisani broj potpisa.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, riječ: »nezavisnu« zamijenjena je riječju: »kandidacijsku«.

Broj potrebnih potpisa iz stavka 2. ovog članka je 5% od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.

Članak 11.

Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje sve pravovaljane liste na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se članove vijeća mjesnih odbora provode izbori i na web stranicama Grada na način i u rokovima utvrđenim zakonom.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, članak 11. je izmijenjen.

IV. PROVEDBA IZBORA

Članak 12.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora izravno provode birački odbori na biračkim mjestima na način i po postupku propisanom zakonom.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, riječ: »neposredno« zamijenjena je riječju: »izravno«.

Glasovanje se provodi i rezultati izbora utvrđuju na način utvrđen zakonom, a službene rezultate objavljuje Gradsko izborno povjerenstvo na oglasnoj ploči mjesnog odbora.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, riječi: »izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora« zamijenjena je riječima: »Gradsko izborno povjerenstvo«.

Gradsko izborno povjerenstvo donosi obvezatne upute za provedbu izbora u pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranicama Grada.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 16/10) koja je stupila na snagu 7. svibnja 2010. godine, stavak 3. je izmijenjen.

V. TROŠKOVI IZBORA

Članak 13.

Financijska sredstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave, koja je svojim statutom osnovala mjesne odbore.

O načinu korištenja financijskih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka i nadzoru nad njegovim korištenjem odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo.

VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 14.

Prigovor zbog nepravilnosti postupka kandidiranja mogu podnijeti političke stranke i nositelji nezavisnih lista, koji su predložili liste, a prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora političke stranke i nositelji nezavisnih lista, koji su sa svojim listama sudjelovale u izborima.

Prigovor iz stavka 1. ovog članaka podnosi se u roku od 48 sati od izvršene radnje na koju je stavljen prigovor.

O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo u roku od 48 sati rješenjem na način i po postupku utvrđenom zakonom, statutom i ovom Odlukom.

Članak 15.

Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva može se izjaviti žalba u roku od 48 sati od dana primitka rješenja o prigovoru.

Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom uredu državne uprave putem Gradskog izbornog povjerenstva.

Nadležni ured državne uprave dužan je o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, članak je izmijenjen.

Članak 16.

Ako Gradsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora poništit će te radnje i odrediti njihovo ponavljanje, odnosno odrediti dan održavanja izbora za ponavljanje izbornih radnji.

Ako izborne radnje iz prethodnog stavka nije moguće ponoviti Gradsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnog odbora.

Postupak konstituiranja obavlja se sukladno izbornom zakonu, a vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.

Članak 18.

Na pitanja izbora članova vijeća mjesnih odbora koja nisu uređena ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuju izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/6

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-9

Bakar, 26. rujna 2013.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Bakra
Zdravko Božićević, dipl. iur., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51222&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr