SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. stavak 4., podstavak 14. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine
Malinska - Dubašnica u Skupštini trgovačkog
društva Ponikve d.o.o.

Članak 1.

Za predstavnika Općine Malinska - Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o. imenuje se Robert Anton Kraljić, općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješuje se članstva u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o. dosadašnji predstavnik Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/13-02/2

Ur. broj 2142/05-03/1-13-1

Malinska, 10. srpnja 2013.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr