SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

39.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04). i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) za 2005. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2005. god.3.000.000,00 kn

-prihod od sredstava Proračuna Grada 130.000,00 kn

UKUPNO: 3.130.000,00 kn

a.) Javne površine 430.000,00 kn

-uređenje Trga sv. Kvirina u Krku
(popločenje) 200.000,00 kn

-uređenje Šetališta sv. Bernardina
u Krku (betoniranje kompletne
površine sa djelomičnom postavom
kamena - od škverića do pumpne
stanice) 200.000,00 kn

-uređenje javne površine u naselju Vrh
(kod mjesnog groblja u blizini
»starog križa«) 30.000,00 kn

b.) Nerazvrstane ceste 1.100.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Ul. Matka Laginje u Krku 95.000,00 kn

-asfaltiranje završnog sloja asfalnog
zastora u Ul. lukobran i Ul. ježevac
u Krku 100.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja dijela
Ul. ježevac (spoj Ul. ježevac sa
Ul. Matka Laginje u Krku) 74.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Ul. Mate Balote u Krku.10.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja dijela
Ul. Ruđera Boškovića u Krku 42.000,00 kn

-asfaltiranje dijela Ul. krčkih iseljenika
sa izgradnjom nogostupa u Krku
(potez: Skomeršić - Tudor) 80.000,00 kn

-betoniranje nogostupa u dijelu Ul.
narodnog preporoda i Ul. S. Radića
u Krku (spoj Ul. M. Balote s Franjevačkim
samostanom) - paušal 100.000,00 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu Ul.
narodnog preporoda u Krku (I faza
- zemljani radovi - potez: Fiorentin
- Radetić) 35.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja Ul. bok od
Brozića u naselju Vrh50.000,00 kn

-zgradnja - uređenje pješačke staze
od naselja Salatić do naselja Vrh100.000,00 kn

-uređenje pristupnog puta od glavnog
puta Vrh - Sv. Juraj do uvale Sv. Juraj 36.000,00 kn

-uređenje puta prema crkvici Sv. Krševan
u Milohnićima - paušal 40.000,00 kn

-proširenje ulazne ceste u naselju Brusići 93.000,00 kn

-izgradnja upojnog bunara u Ul. Stanka
Vraza u Krku45.000,00 kn

-uređenje mjesnih makadamskih puteva
na područjima MO 100.000,00 kn

-asfaltiranje i uređenje puteva i ulica
u naseljima MO paušal 100.000,00 kn

c.) Groblja 1.200.000,00 kn

-Gradsko groblje Krk (izgradnja novih
grobnih niša i pripremni radovi za
izgradnju novog općeg polja) 850.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (izgradnja
pogrebnog - prihvatnog platoa i izrada
projektne dokumentacije za gradnju
mrtvačnice) 150.000,00 kn

-Mjesno groblje Poljica (izgradnja
mrtvačnice)200.000,00 kn

d.) Javna rasvjeta400.000,00 kn

Svjetiljka »Tivoli« sa stupom:

-Krk - okućnica stamb. zgrade Vršanska bb
(»Čačićevi stanovi«) - 2 kom 12.000,00 kn

-Krk - Ul.braće Linardić - 3 kom 18.000,00 kn

-Krk - spojna cesta između Ul. Matka
Laginje i Ul. braće Linardić - 1 kom 6.000,00 kn

-Krk - Ul. A. B. Šimića - 1 kom 6.000,00 kn

-Krk - spojna cesta između Šetališta
Dražica i Ružmarinske ul. (mini golf)
- 2 kom, temelj (3 kom) iskop i zatrpavanje
kanala (60 m), komplet sa kabelom i
Zn trakom (70 m), te kabelska spojnica
(2 kom) - paušal 25.000,00 kn

-Krk - ulaz prema brodogradilištu
- 1 kom - komplet sa temeljem, iskop
i zatrpavanje kanala (30 m), kabel J.R.
i Zn traka (30 m), te kabelska spojnica
(1 kom) - paušal17.000,00 kn

-Kornić - (Ul. ravnica i Ul. na zdenac)
- 2 kom 11.500,00 kn

- Kornić - Placa - 2 kom 11.500,00 kn

Svjetiljke »Gamalux« LVC - 06/70

sa pripadajućom mrežom J.R.

-Naselja na području Grada Krka
- M.O. - paušal 30.000,00 kn

Ferali »Stari Zagreb - Grič«

(alternativa ferali »Metalo« Buje)

- Krk - Frankopanska ul. - 7 kom 57.000,00 kn

Nabava i ugradnja priključnih ormarića J.R.

- Krk, Frankopanska ul. - 25 kom, paušal25.000,00 kn

- Krk, N. U. Algarottia i dio

Ul. dr. D. Vitezića - 15 kom - paušal 15.000,00 kn

Građevinski radovi na proširenju J.R. Grada Krka

-Krk - Ul. Stanka Vraza (iskop
i zatrpavanje kanala - 150 m, betoniranje
temelja - 5 kom, te dobava i postava
kabela J.R. i Zn trake - 170 m - paušal 55.000,00 kn

-Krk - Ul. N. U. Algarottia i Dr. Dinka
Vitezića (proširenje kanala, dobava
i postava pješčane posteljice, te krpanje
fasada privatnih objekata - paušal 33.000,00

Dobava i postava kabela J.R. - paušal 79.000,00 kn

- Krk - Ul. krčkih iseljenika 50 m,

- Krk, N. U. Algarottia i Dr. Dinka Vitezića - 500 m,

- Plavnička ul. - 140 m,

- TS »Krk 5« (areal Pahlić - Marušić) - 500 m,

+ 16 kom temelja,

- Kornić - odvojak Ul. ravnica do Ul. lokvić - 200 m.

III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 350.000,00 kn

- prihod od naknade za priključenje 800.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 1.910.000,00 kn

- prihod od zaduženja 5.000.000,00 kn

UKUPNO:8.060.000,00 kn

a.) Opskrba pitkom vodom

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka I i II sporazum. 1.060.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka - učešće građana 350.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u Lošinjskoj ul.
u Krku 50.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u odvojku
Lakmartinske ul. u Krku 50.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u Ul. mali
Kartec u Krku 50.000,00 kn

-vodoopskrba Šotoventa (I. faza) 5.000.000,00 kn

b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
- II faza, spoj Ul. D. Gervaisa sa
Ul. braće Juras u Krku 300.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu Ul. lukobran 200.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Ul. lukobran i Ul. ježevac
u Krku 600.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Ul. N. U. Algarottia i Dr. Dinka
Vitezića u Krku 400.000,00 kn

IV. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA, TE NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće i opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 330.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 200.000,00 kn

UKUPNO:530.000,00 kn

a.) Oprema za održavanje čistoće

-nabava specijalnog vozila za
održavanje čistoće 200.000,00 kn

b.) Građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada

-sanacija deponije Treskavac sa uređenjem
reciklažnog dvorišta 330.000,00 kn

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.720.000,00 kn.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-05/04-01/21

Ur. broj: 2142/01-01-04-3

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr