SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

38.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2005. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno - prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje obalnog pojasa i luke,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje zelenih površina,

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada te,

- održavanje komunalnih prioriteta po MO.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja dekorativna rasvjeta.

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa, a kojeg čine:

1.Prihod od komunalne naknade 2.500.000,00 kn

2.Prihod od ostalih proračunskih
pozicija 1.170.000,00 kn


UKUPNO: 3.670.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (čišćenje javno - prometnih površina trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, osim javnih cesta, sanacija divljih deponija sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada, čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko - veterinarska zaštita, potrošnja vode na javnim izljevima ).

-poz. 3200 Čišćenje javnih površina 600.000,00 kn,

-poz. 3119 Odvoženje odpada
s javnih površina 150.000,00 kn,

-poz. 3205 Sanacija divljih
odlagališta 150.000,00 kn,

- poz. 3116 Očuvanje mora 50.000,00 kn,

-poz. 3118 Dezinsekc., deratiz.
i hig. veterin. zaštita 120.000,00 kn,

-poz. 3117 Potrošnja vode na
javnim površinama 150.000,00 kn


UKUPNO: 1.220.000,00 kn

II.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje zelenih površina održavanje javnih zelenih površina, nabavka i popravak klupa, parkovnih košarica za smeće, održavanje dječjih igrališta nabavka i popravak dječjih sprava, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih čekaonica tekuće održavanje postojećih čekaonica koje podrazumjeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih djelova, pripremne građevinske radove za postavu nove autobusne stanice u naselju Vrh, održavanje plaža tekuće održavanje plaža, montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje staza, sunčališta i ograda, elektroinstalacija, utrošak struje za privremene priključke na plažama, te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao i investicijsko održavanje plaža sanacija pokosa, postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl. nabavka i postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova, održavanje jednog panoa, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata, održavanje komunalne infrastrukture po MO (komunalni prioriteti), održavanje trgova.

-poz. 3107 Održavanje javnih
i zelenih površina 400.000,00 kn,

-poz. 3111 Održavanje plaža250.000,00 kn,

-poz. 3108 Održavanje objekata
po mjesnim odborima 200.000,00 kn,

-dio poz. 3112 Održavanje gradskih
zidina i trgova 50.000,00 kn,

-poz. 3141 Komunalna oprema 100.000,00 kn


UKUPNO: 1.000.000,00 kn

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (održavanje nerazvrstanih cesta redovno i pojačano održavanje, prometni zahvati, obnavljanje horizontalne signalizacije, održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije, čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika)

-poz. 3104 Održavanje nerazvrstanih
cesta 400.000,00 kn


UKUPNO: 400.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (održavanje objekata javne rasvjete upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za objekte i uređaje javne rasvjete za sve trafostanice na području Grada Krka, utrošak el. energije za javnu rasvjetu, prigodna božićno-novogodišnja dekorativna rasvjeta)

-poz. 3109 Održavanje javne rasvjete 350.000,00 kn,

-poz. 3101 Električna energija 550.000,00 kn,

-poz. 3110 Dekorativna rasvjeta 100.000,00 kn


UKUPNO: 1.000.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA (održavanje groblja Krk čišćenje groblja sa košnjom trave (4 x godišnje), održavanje popravak ogradnih zidova groblja, održavanje objekata na groblju (kapelica, mrtvačnica, seciraona), održavanje staza na groblju).

-poz. 3113 Održavanje groblja 50.000,00 kn


UKUPNO: 50.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka, a njima raspolaže Gradsko poglavarstvo Grada Krka po prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

Upravni odjel za komunalni sustav podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa Gradskom poglavarstvu Grada Krka do kraja siječnja 2006. godine.

Gradsko poglavarstvo dužno je do kraja ožujka 2006. godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Krka izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-05/04-01/18

Ur. broj: 2142/01-01-04-3

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr