SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

36.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju područja zona (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Krk ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i uvjete za priznavanje vlastitih troškova Obveznika u građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u komunalnom doprinosu.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Grada Krka.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja i

- javnu rasvjetu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 2. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, razumjeva se građenje novih, te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju da je građevna čestica iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u

dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

III. NAČIN OBRAČUNA, VISINA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kad se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos se obračunava za razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno, od odredbe prethodnog stavka ovog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni doprinos obračunava se po m2 (kvadratnom metru) tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama, jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 6.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3, odnosno m2 građevine, propisanog člankom 5. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 7.

Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture utvrđuju se slijedeće zone, i jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

Kod rekonstrukcije obiteljskih kuća, odnosno poboljšanja životnog standarda (dogradnja spavaće sobe, kupaonice, WC-a i slično), te gradnja pomoćnog prostora (garaže ili spremišta), kao slobodnostojećeg ili prigrađenog pomoćnog prostora s obveznim vanjskim ulazom, komunalni doprinos umanjuje se 50%.

Koje se građevine smatraju obiteljskim kućama propisano je propisima o građenju.

Članak 8.

Gradsko poglavarstvo može Obveznika osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Grad Krk,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Krk osnivač ili suosnivač, u slučaju izgradnje građevine koje služe obavljanju njihove djelatnosti,

- Obveznike koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice i javne govornice, javne garaže, parkirališta,

- Obveznike koji grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, športske dvorane), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost,

- vlasnike građevinskih zemljišta, odnosno građevine, koji imaju mjesto prebivališta na području otoka Krka neprekidno 10 (deset) i više godina, a nemaju u vlasništvu kuću, stan i slično, a svojim su doprinosom sudjelovali u izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području otoka Krka. Kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za 70 0o 500 m3 za stambeni objekt i pomoćne prostorije (konobe, garaže, spremišta i sl.).

Umanjenje troškova komunalnog doprinosa iz ovog članka, podstavka 5. odnosi se samo na fizičke osobe i može se koristiti samo u jednom slučaju.

Članak 9.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- HRVI iz Domovinskog rata od I. - X. skupine i članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kada prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ispunjavaju uvjete za stambeno zbrinjavanje u dijelu Zakonom utvrđene odgovarajuće stambene površine koja je određena prema broju članova obitelji.

Obveznik iz stavka 1. ovog članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Krka dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, koji grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarjući stan ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana i stana koji grade, uvećan za obujam stana u vlasništvu.

Članak 11.

Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa donosi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Krka ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 9. ove Odluke.

Članak 12.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz članka 8. i 9. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Krka.

Članak 13.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem kojeg donosi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Krka.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili po zahtjevu stranke.

Članak 14.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno u roku od 15 (petnaest) dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, na zahtijev Obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Poglavarstvo Grada Krka može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa i na veći broj mjesečnih obroka.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

Članak 15.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i dr.) radi naplate cjelokupne tražbine Grada Krka s osnova komunalnog doprinosa.

U slučaju kada Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah, odnosno s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

Članak 16.

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Krk ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je Obveznik uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanom obliku nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Upravni odjel za komunalni sustav odlučuje rješenjem.

Članak 17.

Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Grada Krka i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Gradom Krkom.

Članak 18.

Obveznik je obvezan Gradu prijaviti svaku promjenu razlike obujma građevine koja se iskaže po završenoj gradnji.

Na temelju prijave iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel za komunalni sustav će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

Članak 19.

Grad Krk ima pravo izvršiti očevid izvedenog stanja građevine.

Ukoliko se očevidom utvrdi razlika obujma građevine, koja nije prijavljena, sukladno članku 19. ove Odluke, Upravni odjel za komunalni sustav će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

IV. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi sukladno članku 18. stavak 1. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/01).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-06/04-01/10

Ur. broj: 2142/01-01-04-3

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆA GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr