SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

35.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Krka za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun),

upravljanje njegovim prihodima i izdacima, upravljanje imovinom i dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka u kojoj se iskazuju svi tekući prihodi, kapitalni primici i primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi tekući rashodi, kapitalni izdaci i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U posebnom dijelu proračuna izdaci i rashodi iskazani su prema pozicijama i organizacijskoj, lokacijskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Izdaci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava u pojedinim razdjelima po pojedinim pozicijama.

Proračunski korisnici smiju proračunska sredstva koristiti za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

U roku od petnaest dana od donošenja Proračuna, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti obvezan je izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2005. godinu.

Korisnici proračuna - ustanove, dužni su Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatanosti u narednom roku od 15 dana dostaviti svoje financijske planove usuglašene sa odobrenim sredstvima u proračunu.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstva ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnim dijelu Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su tromjesečno izvještavati nadležni upravni odjel o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, u skladu sa računovodstvenim propisima.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, Gradsko poglavarstvo će predložiti Gradskom vijeću izmjene i dopune Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika odjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5redstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 8.

Pročelnici odjela, u okviru svoga djelokruga odgovorni su za provedbu ove Odluke, za naplatu prihoda i za izvršavanje izdataka, sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje, te za verifikaciju obveza proračunskih korisnika.

Članak 9.

Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik Grada Krka.

Članak 10.

Ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina potpisuje gradonačelnik na temelju odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Ukoliko je dinamika priliva sredstava neravnomjerna Poglavarstvo utvrđuje prioritete izmirivanja obveza korisnicima.

Članak 12.

Prihodi koje ostvare upravni odjeli obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po pojedinom prihodu uplaćuju se na račun prihoda na koji se odnose.

Prihodi od naknada korisnika usluga i pomoći, koje ostvaruju javne ustanove kojih je osnivač Grad, ustupaju se tim ustanovama.

Ako su namjenski prihodi i primici u proračun odnosno na račun proračunskog korisnika uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Članak 13.

Ako prihodi koji pripadaju proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 14.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela uz oznaku pozicije iz Posebnog dijela Proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini, osim onih koje proračunski korisnik ostvari vlastitom djelatnošću prenose se u proračun za tekuću godinu.

Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se financijski plan proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik - primatelj donacije koji nije iskoristio donaciju na način i pod uvjetom što ih je utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz stavka 4. ovog članka korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 15.

Korisnici Proračuna dužni su i odgovorni da postupak nabave roba i usluga obavljaju sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 16.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe. Odluku o korištenju proračunske zalihe donosi gradonačelnik do iznosa utvrđenog Proračunom. Gradonačelnik je obvezan izvijestiti Gradsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe jedanput mjesečno, a Gradsko poglavarstvo je obvezno izvijestiti predstavničko tijelo polugodišnje.

Članak 17

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašćuje se gradonačelnik.

Članak 18.

Odluku o dugoročnom zaduživanju radi financiranja kapitalnih projekata donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradskog poglavarstva.

Članak 19.

Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2005. godini zadužiti u iznosu od 7.000.000,00 kn i to za financiranje izgradnje vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn i za financiranje izgradnje osnovne škole u Krku u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Članak 20.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, ako to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. O davanju kratkoročnih pozajmica odlučuje Gradsko poglavarstvo. Dane pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2005. godine.

Članak 21.

Gradske ustanove - proračunski korisnici, ne mogu se zaduživati bez prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva.

Članak 22.

Korisnici proračuna - ustanove čiji je osnivač Grad Krk, primjenjuju računovodstveni sustav za Proračun.

Upravni odjel za proračun i financije ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici su obvezni upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti dati sve podatke, isprave i izvješća koja od njih zatraže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu i Proračunu, izvijestit će se Gradsko poglavarstvo i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 23.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2005. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2006.godinu.

Sva sredstva koja do 31. prosinca 2005. godine preostanu na računu proračunskog korisnika moraju se vratiti na račun Proračuna, ako Gradsko Poglavarstvo donese takvu odluku.

Članak 24

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-04-1

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr