SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

93.

Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj / UPU 9/

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj / UPU 9/ (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za ciljanu izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj /UPU 9/ (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Ciljane Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/11).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.

RAZLOG ZA CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4

Razlog ciljanih izmjena i dopuna:

Uskladiti Plan sa IV. izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja u dijelu koji se odnosi na prošireno građevinsko područje na predjelu Dražica i odrediti uvjete gradnje i uređenja za isti. Također je potrebno revidirati dio provedbenih odredbi koji se odnosi na mjere provedbe plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana ostaje u okvirima granica postojećeg Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj /UPU 9/ (u daljnjem tekstu: postojeći Plan).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Planom je potrebno izvršiti usklađenje sa IV. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a Mali Lošinj.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom je potrebno utvrditi uvjete definirane u članku 4. Ove Odluke.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 10.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/

11). potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Temeljem članka 83. stavak 6. ne provodi se prethodna rasprava u postupku ciljanih izmjena i dopuna Plana.

U postupku objave javne rasprave posebno će se obavijestiti:

.Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

.Županijska uprava za ceste, Rijeka;

.Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Mali Lošinj;

.Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

.Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o, Mali Lošinj;

.Lošinj usluge d.o.o, Mali Lošinj,

.Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

.Državni zavod za zaštitu prirode

.Javna ustanova Priroda

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

.Objava javne rasprave: 8 dana prije početka javne rasprave

.Javna rasprava: 15 dana,

.Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od okončanja javne rasprave,

.Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

.Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije i mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, PGŽ-a: 30 dana,

.Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu Plana financira investitor Plodine d.d.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/13-01/48

Ur.broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 14. listopada 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr