SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Ravna Gora

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan iz članka 1. sadržan je u elaboratu Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji se sastoji od:

I.Tekstualni dio (odredbe za provođenje)

II. Grafički dio:

1.Korištenje i namjena površina, mjerilo 1:25000

4.Građevinska područja, mjerilo 1:5000

(sekcije 4/4 i 4/5)

III. Obvezni prilozi

Članak 3.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja OpćineRavna Gora izrađene su prema Odluci o izradi istih (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2.3.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA IZDVOJENE NAMJENE

2.3.1.5. Infrastrukturna namjena

Članak 4.

Članak 78.b., mijenja se i glasi:

»Površina infrastrukturne namjene (IS) je građevinsko područje namijenjeno izgradnji:

- građevine cestovne infrastrukture (autoceste) - IS1,

-pratećih građevina u funkciji autoceste (prateći uslužni objekti) - IS2,

- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - IS3.«

2.3.2. GRAĐEVINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.3.2.1. Građevine infrastrukture

Članak 5.

Članak 83., stavak 3., dio rečenice: »i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IS)«, briše se.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

5.3.2. ODVODNJA

Članak 6.

Iza članka 132., dodaje se novi članak 132.a., koji glasi:

Članak 132.a.

Planom je određena površina za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (IS3), sustava odvodnje naselja Ravna Gora - Šije. Prikazana je na kartografskom prikazu broj 1. »Korištenje i namjena površina«.

Uređaj za pročišćavanje (UPOV) predviđa se isključivo za obradu sanitarnih otpadnih voda, dok priključenje i obrada oborinskih voda na uređaju nisu predviđeni.

Veličina uređaja definirana je sa 3.000 ES-a, te obzirom na veličinu uređaja i smještaj unutar vodozaštitne zone (III. zona vodozaštite) predviđena je izgradnja uređaja najmanje II. stupnja pročišćavanja.

Dozvoljena je mogućnost fazne izgradnje uređaja, sukladno definiranom opterećenju uređaja kroz daljnje vremenske periode.

Ispust pročišćenih otpadnih voda riješit će se neizravno, putem dispozicije u teren, na način da nema negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda i vodnog okoliša.

Članak 7.

Članak 133., stavak 1., mijenja se i glasi: »Prikupljene komunalne otpadne vode moraju se odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Lokacije uređaja za pročišćavanje sustava odvodnje naselja Stara Sušica, Kupjak - Leskova Draga i Stari Laz odredit će se Idejnim projektom.«

5.4. ENERGETSKI SUSTAV

5.4.1. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Članak 8.

Članak 139., dodaje se novi stavak, koji glasi: « Pristup od trafostanice 20/0,4 kV do javne površine može biti direktan ili posredan.«

Članak 9.

Članak 140., stavak 1., riječ: »betonskim«, briše se.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Iza članka 192., dodaje se novi članak 193., koji glasi: »Unutar područja obvezne izrade Urbanističkih planova uređenja, do njihova donošenja, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja, dopuštena je izgradnja građevina

neposrednom provedbom odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/13-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-13-62

Ravna Gora, 2. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51314&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr