SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske« županije broj 48/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirati će se iz prihoda od doprinosa za šume, komunalnog doprinosa i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1.otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,
zelenih i ostalih javnih površina 25.000,00

2.izrada katastarskih izmjera i podloga
za uređenje javnih površina 567.000,00

3.sufinanciranje troškova građevinske dozvole
za Sović laz (komunalni i vodni doprinos,
imovinsko-pravni odnosi) 100.000,00

4.uređenje dječjeg igrališta u centru
Ravne Gore 25.000,00

5.izrada ciljanih izmjena i dopuna PPUO
Ravna Gora 15.000,00

6.izrada izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko-
turističke zone »Suhi vrh« 20.000,00


ukupno kuna 752.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1.nogostup Kupjak 5.000,00

2.sufinanciranje projektne dokumentacije
ceste Stara Sušica- Ravna Gora 18.000,00

3.cesta Suhi vrh 81.000,00

4.cesta Kupjak 55.500,00


ukupno kuna 159.500,00.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirati će se iz prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1.rekonstrukcija javne rasvjete 12.000,00


ukupno kuna 12.000,00.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za koncesije, prihoda od prodaje grobnih okvira i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1.pojačano održavanje mrtvačnice
Ravna Gora 47.300,00

2.staze na groblju Ravna Gora 70.000,00


ukupno kuna 117.300,00.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata za vodoopskrbu financirati će se iz prihoda od vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa, tekućih pomoći iz državnog proračuna i prihoda od najma poslovnog prostora za sljedeće namjene:

1.sufinanciranje obnove vodovodne mreže u zoni
izgradnje sustava javne odvodnje 100.000,00

2.sufinanciranje vodoopskrbnog sustava Stara
Sušica 132.850,02

3.sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog
sustava Suhi vrh 25.000,00

4.sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog
sustava Cagar 25.000,00


ukupno kuna 282.850,02.«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1.vodni doprinos 15.000,00

2.komunalni doprinos 290.000,00

3.doprinos za šume 400.000,00

4.naknade od koncesija 22.000,00

5.prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00

6.iznajmljivanje poslovnog prostora 81.650,02

7.tekuće pomoći iz državnog proračuna 500.000,00


ukupno kuna 1.323.650,02.«

Članak 7.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/35

Ur. broj: 2112/7-01-13-2

Ravna Gora, 2. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr