SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) te članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog
odjela Općine Punat

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje

se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja o rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim propisima, Statutom te općim aktima Općine Punat.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat samostalan je u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima Općine Punat.

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ustrojavaju se slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za prostorno planiranje, graditeljstvo, komunalni sustav i zaštitu okoliša;

2. Odsjek za opće i pravne poslove;

3. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i imovinu.

NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 5.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješava na način propisan Zakonom.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan Zakonom, a najduže na 12 mjeseci, općinski načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto imenovati privremenog pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, općinski načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto imenovati privremenog pročelnika.

Općinski načelnik može u svako doba opozvati imenovanje privremenog pročelnika.

Privremeni pročelnik ima sve ovlasti pročelnika.

Pročelnik je neposredno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Pročelnik je dužan izvješćivati općinskog načelnika o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Voditelj odsjeka upravlja radom odsjeka, a za svoj rad odgovara pročelniku, općinskom načelniku te njegovom zamjeniku.

U slučaju dulje odsutnosti voditelja odsjeka, njegove poslove može obavljati službenik istog odsjeka kojeg za to pisanim putem ovlasti pročelnik.

Članak 6.

Pročelnik može ovlastiti voditelja odsjeka ili nekog od službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za potpisivanje akata iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 7.

Službenik koji izrađuje akt dužan ga je supotpisati u donjem desnom uglu arhivskog primjerka akta, osim ako zakonom nije drugačije riješeno.

Članak 8.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat osiguravaju se u proračunu Općine Punat.

Članak 9.

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Općine Punat, pravilima struke, Naputku općinskog načelnika, uputama pročelnika i voditelja odsjeka.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, službenici su se dužni pridržavati slijedećih temeljnih načela:

- zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa,

- poštivanja integriteta i dostojanstva osobe,

- primjerenog komuniciranja,

- posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom),

- pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova,

- poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada,

- dužne pažnje prema povjerenoj gradskoj imovini,

- primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora,

- uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju,

- otvorenost prema novostima u kojima se unapređuju metode rada,

- profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti od situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa,

- službene povjerljivosti i zaštite privatnosti u skladu s propisima,

- poticanja izvrsnosti u radu, kolegijalnosti i pomoći u radu uključujući i međusobnu suradnju, te drugih načela sukladno posebnim propisima (zabrana diskriminacije, spolnog uznemiravanja i dr.).

POPISI RADNIH MJESTA, STRUČNI I DRUGI UVJETI ZA RASPORED NA RADNA MJESTA, TE BROJ IZVRŠITELJA

Članak 10.

Sistematizacijom radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat utvrđuju se radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, stručni i drugi uvjeti za njihovo obavljanje, opis poslova i zadaća pojedinog radnog mjesta, te broj izvršitelja.

Sistematizacija radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka predstavlja Dodatak I. ovom Pravilniku, sastavni je dio

ovog Pravilnika i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 11.

Službenici i namještenici primaju se u službu u pravilu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 90 dana.

Službenici i namještenici dužni su se osposobljavati i usavršavati u cilju unaprjeđenja poslova na koje su raspoređeni.

Članak 12.

Službenici i namještenici dužni su imati položen državni stručni ispit.

Ukoliko prilikom prijama u službu i rasporeda na radno mjesto službenici i namještenici nemaju položen državni stručni ispit, dužni su ga položiti u roku godine dana od prijama u službu.

Članak 13.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima, te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.

Osobe ovlaštene za donošenje rješenja iz članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona, donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika najkasnije u roku 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 15.

Osim lakih povreda službenih dužnosti propisanih zakonom, laka povreda službene dužnosti je i nepoštivanje Naputka općinskog načelnika i pročelnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/12).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-03/2-13-1

Punat, 23. rujna 2013.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr